Obavještenja o nabavci

Obavještenje o nabavci radova na sanaciji i održavanju spomen obilježja u mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992.-1995. godine i 1941.-1945. godine na području grada Tuzla

Obavjestenje o nabavci-Nabavka usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Obavjestenje o nabavci -Nabavka radova na adaptaciji i opremanju sale za sastanke u prizemlju glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Obavjestenje o nabavci-Nabavka usluga osiguranja umjetničkih djela

Nabavka radova – Izvodjenje radova na odrzavanju objekata mjesnih zajednica u gradu Tuzla

Nabavka radova – Sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla

Obavještenje o nabavci radio-komunikacijske opreme

Obavještenje o nabavci usluga štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla

Obavještenje o nabavci kancelarijskog namještaja

Nabavka radova – Izgradnja pjesackog mosta izmedju naselja Zlokovac i Stupine

Nabavka radova – Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica, I faza – ponovljeni postupak

Nabavka radova – Prosirenje i izgradnja javne rasvjete u gradu Tuzla

Nabavka radova – Redovno odrzavanje puteva na podrucju grada Tuzle

Nabavka radova – Rekonstrukcija trotoara, pjesackih povrsina

Nabavka roba – energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica Grada Tuzla

Nabavka roba – nabavka i ugradnja toplinske podstanice 2 LOT-a

Nabavka usluga – Izrada idejnog rjesenja i Glavnog projekta regulacije rijeke Josevice

Nabavka usluga – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzle

Nabavka usluga – Revizija projektne dokumentacije

Obavještenje o nabavci sprava, opreme i uređaja za vršenje vatrogasnih intervencija

Obavještenje o nabavci novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Obavještenje o nabavci novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Obavještenje o nabavci kancelarijskog i kompjuterskog materijala

Obavještenje o nabavci klima uređaja

Obavještenje o nabavci radio-komunikacijske opreme

Ispravka Obavještenja o nabavci bravarskih radova u objektu administrativne zgrade Grada Tuzla

Obavještenje o nabavci računarske opreme

Obavještenje o nabavci bravarskih radova u objektu administrativne zgrade Grada Tuzla

Obavještenje o nabavci kancelarijskog namještaja

Nabavka radova – Izgradnja pristupne staze sa platoom sa sjeverne strane pasarele

Nabavka radova – Izgradnja sistema odvodnje upotrebljene i oborinske vode za naselje Krojcica – Autocentar

Nabavka radova – Izvodjenje radova elektroinstalacija na objektima vodosnabdijevanja Kozlovac

Nabavka radova – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u MZ Kreka, Dokanj i Lipnica u gradu Tuzla

Ponovljeni postupak – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze

Obavještenje o nabavci usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Obavještenje o nabavci autoguma i akumulatora

Obavještenje o nabavci finansijskih usluga – usluge odobravanja kredita

Obavještenje o nabavci goriva i maziva

Obavještenje o nabavci i ugradnji dijela opreme za tehničku zaštitu objekta glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Obavještenje o nabavci klima uređaja

Obavještenje o nabavci licenci za MS office 365 i usluga implementacije

Obavještenje o nabavci Nabavka usluga održavanja klima uređaja.

Obavještenje o nabavci paketa sa životnim namirnicama

Obavještenje o nabavci računarske opreme

Obavještenje o nabavci usluga izrade studije praćenja slijeganja tla

Obavještenje o nabavci usluga nadzora nad izvođenjem radova

Obavještenje o nabavci usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Obavještenje o nabavci usluga održavanja klima uređaja

Obavještenje o nabavci usluga održavanja računarske opreme

Obavještenje o nabavci usluga štampanja Fotomonografije grada Tuzla

Obavještenje o nabavci zaštitne vartogasne opreme i radne odjeće i obuće za vatrogasce

Obavještenje_o_nabavci radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcisjkom rješenju

Obavještenje o nabavci materijal i pribora za održavanje higijene

Obavještenje o nabavci cvijeća i cvijetnih aranžmana

Obavještenje o nabavci grafičkih usluga

Obavještenje o nabavci materijala i pribora za tekuće održavanje objekta

Obavještenje o nabavci usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme.

Obavještenje o nabavci usluga održavanja vozila

Obavještenje o nabavci usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Nabavka radova – Hitne intervencije na vodotocima II. kategorije na podrucju grada Tuzla

Nabavka radova – Rekonstrukcija ceste Mramor – Stari Mramor u Tuzli

Nabavka radova – Rekonstrukcija trotoara, pjesackih povrsina i arhitektonskih barijera na podrucju grada Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje radova na redovnom odrzavanju urbanog mobilijara

Nabavka usluga – Izrada glavnih projekata rekonstrukcije lokalnih cesta na podrucju grada Tuzla

Nabavka radova – Ispravka obavjestenja – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze

Nabavka radova – Izgradnja i prosirenje javne rasvjete u gradu Tuzla

Nabavka roba – Nabavka rasvjetnih tijela za reflektorsku rasvjetu na stadionu Tusanj

Nabavka radova – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze uz rijeku Jalu, na dionici Sjenjak – Hotel Tuzla

Nabavka radova – izgradnja pjesackog mosta izmedju Centralnog gradskog parka i Kompleksa panonskih jezera u gradu Tuzla

Nabavka radova – izvodjenje radova na odrzavanju objekata mjesnih zajednica na podrucju grada Tuzle u 2016 godini

Nabavka radova – Rekonstrukcija dijela ulice Aleja Alije Izetbegovica i dijela ulice ZAVNOBiH-a

Nabavka radova – Rekonstrukcija ulice Vukovarska I, MZ Si Selo u Tuzli

Nabavka usluga – Izrada elaborata o geomehanickim ispitivanjima tla

Nabavka usluga – Izrada Glavnog projekta Istocne tribine Gradskog stadiona Tusanj u Tuzli

Nabavka usluga – Sprovodjenje deratizacije na podrucju grada Tuzla

Nabavka usluga – Usluge revizije projektne dokumentacije

Nabavka roba – Nabavka i ugradnja peci na pelet za mjesne zajednice Pasci Gornji i Gornja Lipnica u gradu Tuzla

Nabavka usluga – Izrada projektne dokumentacije semaforizacije raskrsnica u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje radova na izgradnji kanalizacione mreze u dijelu naselja Kiseljak u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje radova na regulaciji – zacjevljenju Tusanjskog potoka u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje radova na regulaciji korita rijeke Josevica u krugu JP RPC TUZLA INKUBATOR LIPNICA d.o.o

Nabavka radova – Izvodjenje radova na Vodosnabdijevanju naselja Krizani u gradu Tuzla (II faza – izgradnja rezervoara)

Nabavka radova – Regulacija rijeke Jale u Slavinovicima (II faza) u gradu Tuzla

Nabavka radova – Sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla – ponovljeni postupak JN

Nabavka radova – Sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla

Nabavka radova – Vodosnabdijevanje II visinske zone dijela naselja Kozlovac II i naselja Dolovi u gradu Tuzla

Nabavka roba – Nabavka filterske ispune na postrojenju u Spreckom polju

Nabavka usluga – okvirni sporazum – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzla

Nabavka radova – Izgradnja kanalizacione mreze u naselju Hudec i Divkovici MZ Bukinje u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje sanacionih radova na putnoj mrezi na podrucju grada Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje vrelovodnih ogranaka i prikljucaka u mjesnim zajednicama Jala, Batva, Sicki Brod, Kreka i Centar u gradu Tuzla

Nabavka radova – Nabavka i ugradnja semaforske opreme za zeleni val na Sjevernoj saobracajnici u gradu Tuzla

Nabavka radova – okvirni sporazum – Izvodjenje radova na odrzavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podrucju grada Tuzle

Nabavka radova – Rekonstrukcija i uredjenje Gradske ulice u Tuzli

Nabavka roba – Nabavka i isporuka specijalnog vozila za prociscavanje kanalizacione mreze

Nabavka roba – nabavka i isporuka uglja za potrebe mjesnih zajednica Grada Tuzla za sezonu 2015-2016

Nabavka roba – Nabavka vodovodnog materijala i opreme za potrebe vodosnabdijevanja naselja Trakilovici

Nabavka radova – Izvodjenje radova na dogradnji objekta drustvenog doma u Doknju u cilju formiranja sanitarnog cvora, MZ Dokanj u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje radova na regulaciji rijeke Soline u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u mjesnim zajednicama Bukinje, Husino i Sicki Brod u gradu Tuzla

Nabavka radova – Odrzavanje objekata mjesnih zajednica na podrucju grada Grada Tuzle u 2015 godini

Nabavka radova – okvirni sporazum – Izvodjenje radova na odrzavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podrucju grada Tuzle

Nabavka radova – okvirni sporazum – Izvodjenje radova na sanacijama prekopa na podrucju grada Tuzle

Nabavka usluga – Izrada glavnih projekata izgradnje kanalizacione mreze na podrucju grada Tuzla

Nabavka usluga – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mostova i izrada studije

Nabavka usluga – okvirni sporazum – usluge nadzora, revizije i izrade elaborata PPZ i ZNRNabavka radova – Izgradnja i prosirenje javne rasvjete u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izgradnja objekta toplinske podstanice u MZ Sicki Brod u gradu Tuzla (gradjevinski i elektroradovi)

Nabavka radova – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u mjesnim zajednicama Husino, Sicki Brod i Bukinje u gradu Tuzla

Nabavka radova – Izvodjenje sekundarnih cjevovoda za prikljucenje vodovoda i kanalizacije u novom naselju Plane i novom naselju Kozlovac u gradu Tuzla

Nabavka radova – Rekonstrukcija sistema grijanja za objekat Centra za socijalni rad u Tuzli

Nabavka roba – Nabavka i isporuka novog specijalnog vozila ulicne usisne cistilice za potrebe javnih komunalnih preduzeca u Tuzli

Nabavka roba – Nabavka i isporuka specijalnog vozila autokorpe sa hidraulicnom platformom visine 23 m za potrebe javnih komunalnih preduzeca u Tuzli

Nabavka roba – Nabavka opreme za dezinfekciju vode gasnim hlorom I jezera kompleksa Panonika u Tuzli

Nabavka roba – Tekuce odrzavanje urbanog mobilijara, djecijih i sportskih igralista i objekata na podrucju grada Tuzla

Nabavka usluga – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzla u 2015 godini

Nabavka usluga – Sprovodjenje deratizacije na vodotocima, sahtovima oborinske kanalizacije i deponijama smeca uz vodotoke na podrucju grada Tuzla u 2015 godini

Nabavka radova – Izvodjenje radova na odrzavanju nekategorisanih i lokalnih puteva na podrucju grada Tuzle u 2015.godini

Nabavka radova – Izvodjenje radova na odrzavanju objekata mjesnih zajednica na podrucju grada Grada Tuzle

Nabavka radova – Izvodjenje radova na sanacijama prekopa na podrucju grada Tuzle u 2015 godini

Nabavka usluga – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mostova i izradu studije za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

Nabavka paketa sa zivotnim namirnicama

Nabavka racunarske opreme

Nabavka radova na interventnim sanacijama klizista

Nabavka radova na izgradnji saobracajnica u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever

Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreze u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever

Nabavka radova na rusenju i uklanjanju objekta stare zgrade Opcine Tuzla

Nabavka radova na sanaciji i odrzavanju spomen obiljezja u mjesnim zajednicama na podrucju grada Tuzla

Nabavka usluga izrade ”Studije upotrebne vrijednosti zemljista za podrucje Grada Tuzla”

Nabavka usluga odrzavanja fotokopir i fax aparata

Nabavka usluga odrzavanja klima uredjaja

Nabavka usluga odrzavanja racunarske opreme

Nabavka usluga odrzavanja vozila

Nabavka usluga osiguranja

Usluge izrade Elaborata o geomehanickom ispitivanju tla (2 lokacije)

Usluge izrade Elaborata o geomehanickom ispitivanju tla (7 lokacija)

Usluge stampanja Sluzbenog glasnika Grada Tuzla