Odluke o izboru/poništenju

Odluke iz 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja umjetničkih djela

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na adaptaciji i opremanju sale za sastanke u prizemlju glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radio-komunikacijske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla

Odluka o izboru – Izvodjenje radova na odrzavanju objekata mjesnih zajednica u gradu Tuzla

Odluka o izboru – Sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla

Odluka o izboru Feb-2017 – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzle

Odluke iz 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1 i LOT3 – Nabavku sprava, opreme i uređaja za vršenje vatrogasnih intervencija

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT2. – Nabavka sprava, opreme i uređaja za vršenje vatrogasnih intervencija

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Redovno odrzavanje puteva na podrucju grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja pjesackog mosta izmedju naselja Zlokovac i Stupine

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica, I faza

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izrada idejnog rjesenja i Gl. projekta regulacije rijeke Josevice

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Nabavka i ugradnja toplinske podstanice – 2 lota

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Pjesacki most – pregovaracki postupak bez objavljivanja obavj

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Prosirenje i izgradnja javne rasvjete u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Rekonstrukcija trotoara, pjesackih povrsina

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Revizija projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala

Odluka o poništenju postupka javne nabavke novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radio-komunikacijske opreme

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja Istocne tribine stadiona Tusanj (I faza)

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja JR na dionici pjesacko-biciklisticke staze Sjenjak-Stupine

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Odrzavanje objekata mjesnih zajednica u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Rekonstrukcija i sanacija puteva na podrucju grada Tuzla (23 LOT-a)

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – Izgradnja sistema vodosnabdijev. naselja G.Lipnica – I faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za MS Office 365

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bravarskih radova u objektu glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju dijela opreme za tehničku zaštitu objekta glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji i održavanju spomen obilježja u mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992-1995. godine i 1941-1945. godine na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za MS Office365

Odluka o izboru – Izgradnja sistema odvodnje upotrebljene i oborinske vode za naselje Krojcica – Autocentar

Odluka o izboru – Izvodjenje radova elektroinstalacija na objektima vodosnabdijevanja Kozlovac

Odluka o izboru – ponovljeni postupak – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade studije praćenje slijeganja tla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila

Odluka o izboru – Izgradnja pristupne staze sa platoom sa sjeverne strane pasarele

Odluka o izboru – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u MZ Kreka, Dokanj i Lipnica u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Hitne intervencije na vodotocima II. kategorije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Izvodjenje radova na redovnom odrzavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija ceste Mramor – Stari Mramor u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija trotoara – I odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija trotoara – II odluka

Odluka o ponistenju postupka JN – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za održavanje higijene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za tekuće održavanje objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja Fotomonografije

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga održavanja klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Izgradnja i prosirenje javne rasvjete u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Nabavka rasvjetnih tijela za reflektorsku rasvjetu na stadionu Tusanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge izrade glavnih projekata rekonstrukcije lokalnih cesta na podrucju grada Tuzla

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne vatrogasne opreme i radne odjeće i obuće za vatrogasce

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija dijela ulice Aleja Alije Izetbegovica i dijela ulice ZAVNOBiH-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija ulice Vukovarska I, MZ Si Selo u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge revizije projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge sprovodjenja deratizacije na podrucju grada Tuzla u 2016 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autoguma i akumulatota

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grafičkih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – izgradnja pjesackog mosta izmedju Centralnog gradskog parka i Kompleksa panonskih jezera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Izrada Glavnog projekta Istocne tribine Gradskog stadiona Tusanj u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – odrzavanje objekata mjesnih zajednica na podrucju grada Tuzle u 2016 godini

Odluka o izboru najpovoljnijih ponudjaca – izrada elaborata o geomehanickim ispitivanjima tla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Odluka o ponistenju (Postupak javne nabavke usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca-Usluge ododbravanja kredita

 

Odluke iz 2015. godine

Odluka o izboru 05-01-23-264-5_15

Odluka o izboru 05-01-23-192-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-201-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-216-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-217-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-260-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-261-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-176-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-191-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-199-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-202-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-210-4_15

Odluka o izboru 05-01-23-211-3_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-177-2_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-197-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-122-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-168-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-170-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-171-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-175-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-188-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-103-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-125-4_15

Odluka o izboru 05-01-23-132-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-140-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-141-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-142-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-146-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-147-2_15

Odluka o ponistenju postupka 05-01-23-131-4_15

Odluka o izboru 05-01-23-34-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-62-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-119-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-204-2_14

Odluka o izboru 05-01-23-232-1_14

Odluka o izboru 05-01-23-27-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-54-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-57-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-76-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-83-7_15

Odluka o izboru 05-01-23-102-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-111-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-122-4-KZ_15

Odluka o izboru 05-01-23-123-3_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-120-2_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-121-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-28-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-38-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-39-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-43-3_15

Odluka o izboru(02-05-447-2015)

Odluka o izboru(02-05-449-2015)

Odluka o izboru(02-14-1797-2015)

Odluka o izboru(04-14-2223-2015)

Odluka o izboru(04-14-2225-2015)

Odluka o izboru(04-14-5811-2015)

Odluka o izboru(08-14-1789-2015)

Odluka o izboru(09-14-1023-2015)

Odluka o izboru(10-05-446-2015)

Odluka o izboru(10-41-508)

Odluka o izboru(11-14-184-15)

Odluka o izboru(11-14-285-15

Odluka o izboru(13-14-02-2015)

Odluka o izboru-ponistenju (02-14-2498-2015)

Odluka o ponistenju(10-05-448-2015)