Načela vršenja inspekcijskog nadzora

Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa, u skladu sa zakonom.

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor se pridržava načela zakonitosti, javnosti, odgovornosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, profesionalne nepristrasnosti, dosljednosti, nediskriminacije i političke neovisnosti.

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava načela pravičnosti, tako da mjera naložena od strane inspektora bude srazmjerna težini učinjene povrede zakona ili drugih propisa.

Inspektor pruža stručnu pomoć subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vršenja inspekcijskog nadzora, kao i drugim mjerama preventivnog djelovanja.

Inspekcijski nadzor mora se vršiti brzo i efikasno.

Kad inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa po propisima prema kojima je dužan postupati, ili postupa nepravilno, dužan je upravnim mjerama i radnjama za koje je ovlašten, spriječiti i otkloniti utvrđene nepravilnosti.

Inspekcijski nadzor se vrši:

1) Poduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrđivanju činjeničnog stanja radi izvršavanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora.
2) Poduzimanjem preventivnih mjera, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
3) Poduzimanjem korektivnih mjera, odnosno nalaganjem upravnih mjera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa (u daljnjem tekstu: upravne mjere).
4) Poduzimanjem drugih mjera i radnji određenih zakonom i drugim propisom.

Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora, inspektor će naložiti upravnu mjeru koja je blaža, ako se tom mjerom postiže svrha, radi koje se mjera nalaže.

U svom radu inspektor se rukovodi načelima Etičkog kodeksa.

Inspektor je dužan obavijestiti nadležno tužilaštvo o saznanjima o eventualno počinjenom krivičnom djelu do kojih je došao u toku inspekcijskog nadzora.

Inspekcijski nadzor i nalaganje upravnih i drugih mjera i radnji propisuje se zakonom.

Related Articles