O nama

U okviru organizacije Gradske uprave Grada Tuzla se nalazi i Služba za inspekcijske poslove. Službom rukovodi rukovodeći državni službenik, rukovodilac službe – pomoćnik općinskog načelnika.
Služba vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog nadzora, u cilju osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz svoje nadležnosti, a naročito:
– vršenje inspekcijskih poslova iz nadležnosti lokalne zajednice – općine i drugih nivoa vlasti zakonom propisanih iz nadležnosti tržišne i turističko-ugostiteljske inspekcije, komunalne, urbanističko-građevinske, sanitarne inspekcije, termoenergetske inspekcije, putne inspekcije i drugih oblasti inspekcijskog nadzora, koji se zakonom prenesu na Grad;
– poduzimanje upravnih i drugih mjera u obavljanju inspekcijskog nadzora;
– obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova, u skladu sa zakonom i drugim poslovima;
– ostvarivanje saradnje sa kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, drugim organima državne službe, pravnim licima, udruženjima, sredstvima javnog informisanja i građanima, u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa;
– vršenje drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor i u vezi sa nadzorom;
– redovno izvještavanje Gradonačelnika i Gradskog vijeća o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna;
– rješavanje u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vođenje propisane službene evidencije;
– pripremanje nacrta propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;
– sastavljanje i izdavanje prekršajnih naloga prema važećim propisima;
– obavljanje i drugih poslova iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenih djelokruga rada.

Služba je organizovana shodno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzla u dva inspektorata, i to:

1. Inspektorat komunalne i sanitarne inspekcije;
2. Inspektorat urbanističko-građevinske, tržišne i turističko-ugostiteljske, putne i termoenergetske inspekcije.

Inspektoratima rukovode rukovodeći državni službenici – glavni inspektori.

Služba za inspekcijske poslove je, u skladu sa odredbama zakona i drugih propisa kao i Odluke o organizaciji gradskih organa uprave i drugih stručnih službi, organizovana na način da vrši inspekcijski nadzor u slijedećim oblastima inspekcijskog nadzora i to:

– Komunalne oblasti,
– Sanitarne oblasti,
– Urbanističko – građevinske oblasti,
– Tržišne i turističko-ugostiteljske oblasti,
– Putne oblasti (za nerazvrstane puteve i ulice) i
– Termoenergetske oblasti.

Sve navedene oblasti inspekcijskog nadzora su po pitanju primjene procesnih i organizacionih zakona uređene sljedećim opštim zakonima i to:

– Zakon o državnoj službi u F BiH,
– Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH,
– Zakon o upravnom postupku,
– Zakon o prekršajima

Postupak inspekcijskog nadzora, u skladu sa odredbama zakona i drugih propisa, provode državni službenici sa posebnim ovlaštenjima – inspektori i to na način da neposredno vrše uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fizičkih lica i građana, te u skladu sa činjeničnim stanjem preduzimaju odgovarajuće upravne, prekršajne, preventivne i druge mjere u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona i datim ovlaštenjima.

U nadzoru provođenja zakonskih propisa na području grada Tuzla aktivno učestvuju i namještenici – komunalni redari kao i građevinski izvršioci koji rade samostalno, a kada se ukaže potreba rade i u timovima sa inspektorima. Oni pokrivaju dvije oblasti inspekcijskog nadzora, i to: komunalnu djelatnost i urbanističko-građevinsku djelatnost.

Oznake: skica,