O službi

U okviru Gradske uprave Grada Tuzle se nalazi i Služba za inspekcijske poslove. Službom rukovodi rukovodeći državni službenik, rukovodilac Službe – pomoćnik Gradonačelnika Grada Tuzla.

Služba vrši upravne i stručne poslove inspekcijskog nadzora, u cilju osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz svoje nadležnosti, a naročito:

• Vršenje inspekcijskih poslova iz nadležnosti lokalne zajednice – Grada i drugih nivoa vlasti zakonom propisanih iz nadležnosti tržišne i turističko-ugostiteljske inspekcije, komunalne, urbanističko-građevinske, sanitarne inspekcije, putne inspekcije i drugih oblasti inspekcijskog nadzora, koji se zakonom prenesu na Grad.
• Poduzimanje upravnih i drugih mjera u obavljanju inspekcijskog nadzora.
• Obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova, u skladu sa zakonom i drugim poslovima.
• Ostvarivanje saradnje s Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, drugim organima državne službe, pravnim licima, udruženjima, sredstvima javnog informisanja i građanima, u pitanjima od značaja za efikasno provođenje propisa.
• Vršenje drugih poslova koji se odnose na inspekcijski nadzor i u vezi s nadzorom.
• Redovno izvještavanje Gradonačelnika i Gradskog vijeća o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna.
• Rješavanje u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vođenje propisane službene evidencije.
• Pripremanje nacrta propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti.
• Sastavljanje i izdavanje prekršajnih naloga prema važećim propisima.
• Obavljanje i drugih poslova iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenih djelokrugom rada.

Služba je organizovana shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzla u dva inspektorata, i to:

1. Inspektorat komunalne i sanitarne inspekcije.
2. Inspektorat urbanističko-građevinske, tržišne i turističko-ugostiteljske, putne i termoenergetske inspekcije.

Inspektoratima rukovode rukovodeći državni službenici – glavni inspektori.

Služba za inspekcijske poslove, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kao i Odluke o organizaciji gradskih organa uprave i drugih stručnih službi, organizovana je na način da vrši inspekcijski nadzor u sljedećim oblastima inspekcijskog nadzora i to:

– Komunalne oblasti;
– Sanitarne oblasti;
– Urbanističko-građevinske oblasti;
– Tržišne i turističko-ugostiteljske oblasti;
– Putne oblasti (za nerazvrstane puteve i ulice);
– Termoenergetske oblasti.

Sve navedene oblasti inspekcijskog nadzora, po pitanju primjene procesnih i organizacionih zakona, uređene su sljedećim općim zakonima i to:

– Zakon o državnoj službi u FBiH
– Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH
– Zakon o upravnom postupku
– Zakon o prekršajima

Postupak inspekcijskog nadzora, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa, provode državni službenici s posebnim ovlaštenjima – inspektori i to na način da neposredno vrše uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fizičkih lica i građana, te u skladu s činjeničnim stanjem preduzimaju odgovarajuće upravne, prekršajne, preventivne i druge mjere u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona i datim ovlaštenjima.

U nadzoru provođenja zakonskih propisa na području grada Tuzla aktivno učestvuju i namještenici – komunalni redari kao i građevinski izvršioci koji rade samostalno, a kada se ukaže potreba rade i u timovima sa inspektorima. Oni pokrivaju dvije oblasti inspekcijskog nadzora, i to: komunalnu djelatnost i urbanističko-građevinsku djelatnost.

Oznake: službi,

Related Articles