Prava i obaveze inspektora

Inspekcijski nadzor vrše inspektori kao državni službenici s posebnim ovlastima i odgovornostima.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima prava, obaveze i odgovornosti propisane zakonom i drugim propisima.

Inspektor je ovlašten da:

(1) Utvrđuje identitet subjekta nadzora i drugih lica od značaja za inspekcijski nadzor.
(2) Utvrđuje da li subjekt nadzora ima rješenje o upisu u sudski registar ili odgovarajuće odobrenje za obavljanje djelatnosti i akt o ispunjavanju minimalno-tehničkih, kadrovskih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti i druge akte utvrđene zakonom.
(3) Pregleda poslovne i druge prostorije, objekte i opremu, postrojenja, uređaje, instalacije, proces rada i proizvodnje.
(4) Pregleda način obavljanja djelatnosti-proces rada, sigurnosti robe i kvalitet proizvoda i pruženih usluga.
(5) Utvrđuje da li subjekt nadzora ispunjava propisane uslove vezane za prostor koji koristi za obavljanje registrovane djelatnosti.
(6) Vrši uvid u poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju koja je od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora.
(7) Saslušava stranke, svjedoke i druga lica čija izjava je od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora.
(8) Poduzima radnje uzorkovanja, pregleda i ispitivanja proizvoda i drugih roba i materijala u cilju provjere usaglašenosti sa propisima.
(9) Zabrani korištenje gradilišta, prostorija, uređaja i opreme.
(10) Naredi rušenje ili uklanjanje bespravno započetog i podignutog objekta i uspostavljanje pređašnjeg stanja.
(11) Naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora.
(12) Naredi da mu subjekt nadzora dostavi u roku tražene podatke i dokumentaciju, odnosno da se odazove pozivu da dođe lično u službene prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi s izvršenim inspekcijskim nadzorom.
(13) Poduzima upravne i druge mjere u skladu sa zakonom.
(14) Poduzima preventivne aktivnosti u vršenju inspekcijskog nadzora.
(15) Zabrani pristup mjestu na kojem se vrši inspekcijski nadzor.
(16) Izda prekršajni nalog i podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
(17) Obavlja i druge službene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora.

Pored prethodno navedenog, inspektor ima prava i obaveze u skladu s posebnim propisima da:

1. Izvrši inspekcijski nadzor u stambenoj prostoriji, uz prethodno pribavljenu naredbu nadležnog suda, ako sazna da se određena stambena prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.
2. Zaustavlja i isključuje svako saobraćajno sredstvo koje učestvuje u unutrašnjem cestovnom saobraćaju, osim vozila vojske, policije, vatrogasnih i kola hitne pomoći.
3. Zabrani obavljanje radnji koje mogu izazvati opasnost po život, zdravlje, okolicu i nanijeti materijalnu štetu.
4. Oduzme na licu mjesta stečenu imovinsku korist zatečenu prilikom inspekcijskog nadzora i izda potvrdu.
5. Omogući subjektu nadzora učestvovanje u svim inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za utvrđivanje potpunog i pravilnog činjeničnog stanja, kao i zaštitu njegovih prava i pravnih interesa.
6. Ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da uočene povrede kod subjekta nadzora imaju obilježje krivičnog djela, o tom saznanju izvještajem obavijesti nadležno tužilaštvo.

Ako je subjekt nadzora nepoznat ili se ne odazove pozivu inspektora da mu omogući vršenje inspekcijskog nadzora, inspektor će izvršiti inspekcijski nadzor u skladu s nastalim okolnostima, uz prisustvo drugog lica kojeg sam zaključkom odredi.

Ako inspektor utvrdi da rješenje kojim je subjektu nadzora utvrđeno određeno pravo nije u skladu s materijalnim propisom iz oblasti koju nadzire, o istom će obavijestiti i pozvati upravnog inspektora da u skladu sa Zakonom poduzme odgovarajuće aktivnosti prema nadležnom organu radi poništenja ili ukidanja istog, po pravu nadzora.

Ako inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je rješenje o obavljanju djelatnosti kućne radinosti izdato bez prethodnog utvrđivanja da li subjekt nadzora posjeduje sredstva i opremu za kućnu radinost koja je utvrđena zakonom, zabranit će rad subjektu nadzora.

Inspektor je dužan obaviti inspekcijski nadzor na način da što manje ometa registrovani redovni proces rada, odnosno obavljanje djelatnosti kod subjekta nadzora.

Oznake: inspektora, obaveze, prava,

Related Articles