Prava i obaveze subjekta nadzora

 • Subjekt nadzora dužan je učestvovati u inspekcijskom nadzoru.
 • Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora u skladu s nalogom za inspekcijski nadzor ili na traženje inspektora.
 • Inspekcijski nadzor će se izvršiti u prisustvu odgovornog lica ili bilo kog zatečenog lica koje je radno angažovano kod subjekta nadzora.
 • Subjekt inspekcijskog nadzora dužan je nadležnom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju, ažurne i tačne podatke, materijale i obavijesti koje su mu potrebite za pravilno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti u vršenju inspekcijskog nadzora, odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji mu odredi inspektor.
 • Subjekt inspekcijskog nadzora dužan je odazvati se pozivu inspektora i donijeti u roku koji mu je naložen u službene prostorije inspekcijskog organa tražene podatke i dokumentaciju, kao i doći lično radi davanja potrebnih pojašnjenja u vezi s obavljenim inspekcijskim nadzorom.
 • Izuzetno, u slučajevima i pod uslovima određenim zakonom ili drugim propisom, inspektor može izvršiti inspekcijski nadzor i bez učestvovanja subjekta nadzora.
 • Subjekt nadzora obavezno izvještava nadležnog inspektora i nadležnu policijsku upravu o slučajevima nastanka opasnosti po život i zdravlje građana i materijalnih dobara, na način kako je to propisano zakonom ili drugim propisom.
 • Ako se u toku vršenja inspekcijskog nadzora ocijeni da su za pravilno utvrđivanje činjenica potrebni podaci i dokumentacija i drugih lica zaposlenih kod subjekta nadzora ili su ta lica u poslovnom odnosu sa subjektom nadzora, na zahtjev inspektora subjekt nadzora je dužan dati na uvid i te podatke i dokumentaciju.
 • Subjekt nadzora je dužan uzorke proizvoda dati inspektoru radi ispitivanja kod stručne institucije u Federaciji, ovlaštene za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, ukoliko je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi propisanim standardima.
 • Rezultatu obavljenog ispitivanja uzorka inspektor u pismenom obliku izvještava subjekta nadzora u roku od 3 dana po dobijanju rezultata.
 • Subjekt nadzora ima pravo tražiti da se ispitivanje uzorka ponovi na isti način i istom metodom kod druge ovlašćene institucije u Federaciji ukoliko nije zadovoljan nalazom i mišljenjem ovlašćene institucije koja je izvršila prvo ispitivanje.
 • Kada inspektor utvrđuje činjenično stanje u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji su izneseni u postupku inspekcijskog nadzora.
 • Subjekt nadzora ima pravo na pružanje stručne pomoći od strane inspektora koji vrši inspekcijski nadzor, a koji se odnosi na upućivanje na propise iz oblasti vršenja inspekcijskog nadzora i preventivno djelovanje.
 • Subjekt nadzora ima pravo da podnosi redovna i vanredna pravna sredstva na upravne akte koje mu dostavi inspektor, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.
 • Subjekt nadzora je obavezan, u vlastitom interesu, da se educira o zakonima i drugim propisima koje primjenjuje u radu.