Projekti

Home Projekti

Polazeći od Evropske povelje o lokalnoj upravi, Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj 49/06), te važećih zakona i propisa, Statutom Općine Tuzla je predviđeno da «u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina ostvaruje saradnju sa drugim općinama. Saradnja se planira i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog zajedničkog interesa. Saradnju sa drugim općinama ostvaruje Općinsko vijeće, Općinski načelnik i općinske službe za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga» (član 98), kao i da «općina može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarađivati sa jedinicama lokalne uprave i samouprave drugih država u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonima» (član 100).

Evropa sadašnjosti i Evropa budućnosti je Evropa regija i saradnje i stoga Općina Tuzla nastoji dati što veći doprinos ovim procesima, pogotovo na području regije kojoj pripada. Može se reći da je Općina Tuzla lider u BiH u oblasti međunarodne saradnje i realizaciji projekata i programa sa međunarodnim partnerima i za to je, do sada, primila niz priznanja. U aprilu 2011. godine Općini Tuzla je dodijeljeno priznanje Beacon Status za „Pripremu i upravljanje projektima Evropske unije“. Ovo priznanje se dodjeljuje općinama koje mogu poslužiti kao uzor drugim jedinicima lokalne uprave u oblasti za koju je priznanje dodjeljeno. Beacon Status su, kao priznaje jedinicama lokalne samouprave, u BiH uspostavili Misije OSCE u BiH i ambasade Velike Britanije i Švicarske u BiH, a praksu dodjele ovog prestižnog priznanja su nastavila entitetska ministarstva pravosuđa i uprave (odnosno lokalne samouprave) i entitetski Savezi općina i gradova. U proceduri za dodjelu ovog priznanja posebno su ocjenjivani dosadašnje iskustvo i praksa, strateški pristup problematici, metodologija rada i organizacija poslova na pripremi i vođenju projekata, izgrađenost kapaciteta i broj realizovanih projekata. Beacon status za „Pripremu i upravljanje projektima EU“ uručen je Općinskom načelniku na posebnoj ceremoniji u aprilu ove godine, a samo priznanje rezultat je višegodišnjeg rada svih općinskih organa na izgrađivanju kapaciteta za rad na projektima.