INECO

Poziv na trening za mala i srednja preduzeća

Općina Tuzla je do sada učestvovala u nizu projekata finansiranih iz različitih EU programa, kao i projekata realiziranih na osnovu saradnje sa inozemnim gradovima. Prva iskustva u realizaciji projekata finansiranih sredstvima Evropske unije, Općina Tuzla je stekla zahvaljujući dobroj saradnji sa prijateljskim, prije svega italijanskim, gradovima. Zahvaljujući tome, Općina Tuzla je uključena u realizaciju projekata finansiranih sredstvima iz fondova EU još od 2004. godine i do sada smo bili partneri u ukupno najmanje deset projekata, koje smo pripremali i implementirali sa partnerima iz EU. Saradnjom na ovim projektima, znatno su ojačani kapaciteti naše lokalne uprave koji su osposobljeni za samostalan rad na pripremi i implementaciji projekata EU.

Rezultat ovih aktivnosti je i odobreni projekat, kojim se Općina Tuzla, sa partnerima, prijavila na prvi poziv objavljen u okviru EU Instrumenta predpristupne pomoći (IPA). Važno je napomenuti da je kompletnu, veoma zahtjevnu, aplikaciju samostalno uradio općinski projektni tim, kao i da je Općina Tuzla jedina jedinica lokalne samouprave iz BiH koja, kao vodeći partner, implementira projekat iz IPA programa Prekogranične saradnje.

Projekat „InECo – Inovativno umrežavanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar“ implemetira se u okviru IPA programa Prekogranična saradnja Hrvatska – BiH. Na prvi poziv za prijavu projekat iz ovog programa prijavljeno je ukupno 103 projekta, a rigoroznu selekciju EU prošlo je samo 13 projekata koji se implementiraju u prekograničnim područjima BiH i Hrvatske. Partneri u projektu InECO su Općina Tuzla i Grad Vukovar, s tim što je Općina Tuzla vodeći funkcionalni partner, a lokalni partneri su Udruženje samostalnih poduzetnika, za Tuzlu i Vukovarska lokalna razvojna agencija – VURA, za Vukovar.

Osnovni cilj ovog projekta je jačanje institucionalne i ekonomske saradnje Tuzle i Vukovara, sa fokusom na razvoj ekonomskih sistema u obje regije, kao i uspostavljanje mreže za saradnju malih i srednjih preduzeća u obje regije. Jačanje institucionalne i ekonomske saradnje ostvaruje se preko jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u prekograničnom području, a posebno u oblastima novih informatičko-komunikacijskih tehnologija, izvoznih i inovativnih sektora u oba područja, te umrežavanjem malih i srednjih preduzeća i institucija koje pružaju podršku razvoju ovom sektoru. Posebna pažnja usmjerena je na jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje podrške novim i razvoju postojećih malih i srednjih preduzeća.

Očekivani efekti projekta su:
1. Osnaženi kapaciteti i poslovne vještine malih i srednjih preduzeća u ciljanom području
2. Uspostavljeni efektivni kontakti između malih i srednjih preduzeća u regijama Tuzla i Vukovar
3. Uspostavljen virtualni klaster institucija koje pružaju poslovnu podršku u prekograničnom području
4. Strateški osnažena dva centra koja pružaju usluge poslovne podrške na ovom području
5. Predstavljene usluge poslovne podrške malim i srednjim preduzećima

Krajnji korisnici projekta su pružaoci usluga poslovne podrške, i to Poslovna zona Vukovar, Razvojno-poduzetnički centar Tuzla – Inkubator Lipnica, BIT Centar Tuzla, poslovni subjekti smješteni u ovim subjektima i drugi. Ukupna vrijednost projekta za Tuzlu je 169.590 Eura, projekat traje 24 mjeseca, odnosno do kraja marta 2013. godine, a do sada je već implementiran značajan broj aktivnosti (održana konferencija na temu „Prekogranična saradnja i razvoj poduzetništva – značaj, stanje, perspektive“, održani „Poslovni susreti firmi“ Tuzle i Vukovara, …… treninzi za

Izgrađenost kapaciteta za apliciranje na javne pozive EU fondova vidljiva je i kroz učešće drugih subjekata sa područja naše općine u različitim projektima finansiranim iz IPA fondova. Posebno izdvajama BIT Centar, koji već implementira projekat prekogranične saradnje sa partnerima iz Srbije, te radi na pripremi projekta kojim će aplicirati na drugi poziv za prekograničnu saradnju sa Hrvatskom.

Obzirom da je objavljen drugi poziv za apliciranje projekatnih prijedloga za finansiranje iz IPA programa Prekogranične saradnje, kako sa Hrvatskom, tako i sa Srbijom, Općina Tuzla, u partnerstvu sa gradom Sremska Mitrovica, priprema aplikaciju u oblasti „Povećanje produktivnosti i konkurentnosti u oblasti ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa“ (Mjera 1.1. iz Javnog poziva (vodiča) za aplikante). Cilj projekta će biti povećanje konkurentnosti turističkih potencijala Tuzle i Sremske Mitrovice, a jedan od očekivanih rezultata je uređenje rekreacione zone park – šuma „Ilinčica“.

Općina Tuzla, kao partner, učestvuje u pripremi projektnih prijedloga u još nekoliko projekata Prekogranične saradnje,, koji se pripremaju u saradnji sa drugim organima i organizacijama (Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo TK, NBR Gradačac, Centar za razvoj i podršku, Institut za razvoj i dr.).

Pored BIT Centra (koji priprema projekat u partnerstvu sa Gradom Daruvar), projektni prijedlog priprema i JKP Vodovod i kanalizacija (u partnerstvu sa Gradom Užice),

Veza: www.ineco.ba