Ostali projekti

Home Projekti Ostali projekti

– Uspostava Regionalnog lokaliteta za obuku JLS
U skladu sa Strategijom obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), koju je donio Savez općina i gradova FBiH, UNDP BiH je, u okviru programa MTS, finansira uspostavu regionalnih lokaliteta za obuku JLS u BiH. Općina Tuzla je ponudila na korištenje prostor u JU Dom mladih Tuzla, a UNDP je finansirao njegovu adaptaciju i opremanje za izvođenje obuke. Na taj način je Tuzla postala jedan iod Regionalnih lokaliteta za obuku JLS, a Dom mladih dobio potpuno opremljenu salu za izvođenje različitih vidova edukacija, sekcija i seminara. U okviru istog projekta obezbjeđena je tehnička pomoć za 10 jedinica lokalne samouprave, među kojima je i Tuzla. Tehnička pomoć podrazumijeva angažovanje ekspertnog tima u oblasti osnaživanja funkcije upravljanja ljudskim resursima. Sve troškove angažovanja, kao i logističke troškove boravka ekspertnog tima snosi UNDP. Vrijednost radova na uređenju sale za obuku i opreme (namještaj i informatička i trening oprema) je oko 15.000 KM.

– Mreža općina/opština „PARES“ (OSCE)
U okviru OSCE projekta CAF (Common Assessment Framework), nakon što je urađena samoprocjena rada općinskih službi prema CAF metodologiji, koja se primjenjuje u organima uprave u državama EU, aktivnosti su nastavljene kroz projekat Međuopćinsko učenje i podrška i uspostavljanje mreže općina za saradnju u oblasti partnerstva i resursa. „PARES“. Općina Tuzla je učestvovala u grupama „Upravljanje općinskom imovinom“ i „Upravljanje ljudskim resursima“. Aktivnosti su finansirane od strane OSCE-a.

– “Mind the differences” (Misli na razlike) je projekat finansiran od Regije Emilija Romanja i Općine Reggio Emilia. Dvoje mladih žurnalista iz Provincije Ravena boravili su sedam dana u Tuzli I vodili radionice za izradu videa i pisanja na web-u. Cilj projekta je bio da se obuče mladi iz Tuzle u kreiranju bloga, snimanju videa i pisanju na teme iz života grada. Budući blog će biti povezan sa web stranicom Sonora (Ravena, web stranica za mlade), you tube kanalom “Mind the differences” i društvenim mrežama. Tema prvih priloa su intergeneracijske razlike, tako da je dio projekta realizovan sa korisnicima Dnevnog centra za stare osobe. Cilj projekta je potaknuti mlade da se uključe u zajednicu, da bolje sagledaju probleme koji ioh okružuju, da putem web site prezentiraju lične priče, kao i da se putem društvenih mreža povežu sa mladima u Italiji. Radionice su realizovane u saradnji sa Kućom plamena mira.

– Obuka za jačanje kapaciteta opština/ općina u oblasti ”Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice za identifikaciju i izradu projekata”, u organizaciji Udruženja za razvoj NERDA. U toku četverodnevne obuke 4 službenika su prošla obuku, intenzivno radili, kako na sticanju znanja i vještina, tako i na samoj početnoj pripremi projektnih prijedloga. Eksperti iz projekta EURELSMED, koji su držali obuku, namjeravaju kao nastavak ove obuke raditi zajedno sa odabranim općinama na daljoj razradi projekata, a kao rezultat obuke Općina Tuzla dostavila koncept jednog projekta iz oblasti poduzetništva.

– „Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou“ je projekat za koji je potpisano pismo namjera, a do kraja godine se očekuje potpisivanje Sporazuma o realizaciji. Projekat realizuje Međunarodna finansijska korporacija (IFC – International Finance Corporation), jedan od ogranaka Svjetske banke. Cilj projekta je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta na području općine Tuzla. Nakon što se uradi sveobuhvatna analiza postojećih administrativnih procedura i postupaka, sagledaće se mogućnosti njihovog pojednostavljenja i unapređenja na lokalnom nivou (različite dozvole, rješenja, saglasnosti). Na ovaj način će biti povećana transparentnost vođenja postupaka i smanjeni troškovi poslovanja poslovnih subjekata, ali i građana. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđuju IFC i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i Općina Tuzla. Projekat se već realizuje i u saradnji sa Vladom Federacije BiH.

– Općina Vico Equense iz Italije je ponudila Općini Tuzla partnerstvo u projektu „Mladi Hrana Umjetnost“ (Young Food Art), koji se realizuje u okviru EU programa „Mladi u akciji“. Korisnici projekta će biti mladi starosti od 18 do 25 godina iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Italije (zemlja domaćin). Namjera projekta je promocija kulturne razmjene i razvijanje inicijativa dijaloga i kreativnosti između mladih. Razmjena će se odvijati u Italiji, a mladi će, tokom jednosedmičnog boravka u Italiji, razmjenjujući informacije i iskustva o kulturama, razmjeniti i iskustva o različitim prehrambenim navikama (hrani, restoranima), tako da je poželjno da se uključe mladi iz ugostiteljskih škola. Implementacija projekta počinje početkom 2012. godine.