Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD)

Home Projekti Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD)

Grad Tuzla učestvuje u implementaciji Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) kojeg zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida). Kako bi pružio podršku partnerskim općinama u ostvarivanju ekonomskog rasta i razvojnih ciljeva, Projektom je omogućeno:

• Promovisanje integrisanog i sveobuhvatnog pristupa planiranju i implementaciji lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u odabranim općinama u sektorima sa najvećim potencijalom za brz i održiv rast radnih mjesta;
• Podrška efikasnijem korištenju ekonomskih resursa općine i promovisanje novih investicije u ciljanim sektorima kroz javno-privatna partnerstva;
• Angažovanje interesnih strana kako bi se poboljšalo pružanje javnih usluga i poslovno okruženje;
• Promovisanje novih direktnih investicija i podrška konkurentnim lancima snabdijevanja koji će dovesti do stvaranja novih radnih mjesta.

S ciljem otvaranja novih radnih mjesta za mlade osobe, Projekat će podržavati poduzetništvo i radit će sa privatnim i javnim sektorom na implementaciji programa za strukovno usavršavanje koji će mladim ljudima omogućiti sticanje vještina koje su potrebne tržištu rada. Zahvaljujući realizaciji ovog važnog projekta, pokrenute su brojne aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja sa ciljem privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta u gradu Tuzla.

Kao najvažnija aktivnost u ovom periodu, uz podršku USAID/Sida GOLD projekta, urađena je priprema i realizacija projekta uspostavljanja Poslovne zone Kreka-sjever u Tuzli, sa ciljem stvaranja prostornih i infrastrukturnih uslova za otvaranje novih proizvodnih pogona, nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Ujedno započete su aktivnosti uspostave institucionalnih mehanizma kako bi se unaprijedila usluga gradske uprave prema privatnom sektoru, uspostavilo Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj grada Tuzla, formirao Savjet za lokalni ekonomski razvoj, obučili službenici gradske uprave o lokalnom ekonomskom razvoju, a sa ciljem ispunjavanja preko 80 kriterija u skladu sa BFC certifikacijom grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Grad Tuzla realizuje aktivnosti uz podršku USAID/Sida GOLD projekta na uspostavi stabilnog i mjerljivog poslovnog okruženja, te primjenjujući međunarodno priznate standarde podiže nivo efikasnosti i transparentnosti gradske administarcije. Na taj način grad Tuzla postaje poželjno mjesto za investitore, kojima je gradska administracija pouzdan partner u svim fazama razvoja poslovanja.