Saradnja sa inostranim subjektima i realizacija projekata i programa

1. UVOD

Polazeći od Evropske povelje o lokalnoj upravi, Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH broj 49/06), te važećih zakona i propisa, Statutom Općine Tuzla je predviđeno da «u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina ostvaruje saradnju sa drugim općinama. Saradnja se planira i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog zajedničkog interesa. Saradnju sa drugim općinama ostvaruje Općinsko vijeće, Općinski načelnik i općinske službe za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga» (član 98), kao i da «općina može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarađivati sa jedinicama lokalne uprave i samouprave drugih država u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonima» (član 100).Evropa sadašnjosti i Evropa budućnosti je Evropa regija i saradnje i stoga Općina Tuzla nastoji dati što veći doprinos ovim procesima, pogotovo na području regije kojoj pripada. Može se reći da je Općina Tuzla lider u BiH u oblasti međunarodne saradnje i realizaciji projekata i programa sa međunarodnim partnerima i za to je, do sada, primila niz priznanja. U aprilu 2011. godine Općini Tuzla je  dodijeljeno priznanje Beacon Status za „Pripremu i upravljanje projektima Evropske unije“. Ovo priznanje  se  dodjeljuje općinama koje mogu poslužiti kao uzor drugim jedinicima lokalne uprave u oblasti za koju je priznanje dodjeljeno. Beacon Status su, kao priznaje jedinicama lokalne samouprave, u BiH uspostavili Misije OSCE u BiH i ambasade  Velike Britanije i Švicarske u BiH, a praksu dodjele ovog prestižnog priznanja su nastavila entitetska ministarstva pravosuđa i uprave (odnosno lokalne samouprave) i entitetski Savezi općina i gradova. U proceduri za dodjelu ovog priznanja posebno su ocjenjivani dosadašnje iskustvo i praksa, strateški pristup problematici, metodologija rada i organizacija poslova na pripremi i vođenju projekata, izgrađenost kapaciteta  i broj realizovanih projekata. Beacon status za „Pripremu i upravljanje projektima EU“ uručen je Općinskom načelniku na posebnoj ceremoniji u aprilu ove godine, a samo priznanje rezultat je višegodišnjeg rada svih općinskih organa na izgrađivanju kapaciteta za rad na projektima.


2. ORGANIZACIJA POSLOVA IZ OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE

Prema Odluci o organizaciji općinske uprave (Službeni glasnik, broj 1/10), poslove vezane za „ostvarivanje saradnje i realizaciju projekata sa inostranim subjektima, nevladinim organizacijama, organima i institucijama Evropske unije“ obavlja Kabinet Općinskog načelnika, te su, shodno tome, u okviru ove stručne službe sistematizovana i radna mjesta službenika koji obavljaju konkretne poslove i zadatke u oblasti međunarodne saradnje i pripremi i realizaciji projekata. Međutim,  i u ovoj oblasti je neophodan multisektorski pristup, što je prema našem mišljenju, doprinijelo postizanju  više nego zadovoljavajućih rezultata. Naime, u rad na pripremi i realizaciji konkretnih projekata uključene su različite službe, u zavisnosti od oblasti na koju se projekat odnosi. Nerijetko na jednom projektu rade službenici iz dvije ili više službi, a uobičajena je praksa i da se, kao partneri uključuju javne ustanove, odnosno javana preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tuzla. Na ovaj način se iz godine u godinu stvaraju timovi za posebne oblasti, čime se širi i broj uposlenika koji su osposobljeni da pripremaju i realizuju projekte (kako kroz rada na projektima, tako i učešćem u edukacijama). Kabinet  Općinskog načelnika ima ulogu vođenja i koordinacije rada u svim dijelovima projektnog ciklusa, kao i usklađivanja sa postojećim strateškim dokumentima i smjernicama,  koje su ustanovili Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Preuzimajući iskustva naših prijateljskih gradova, Općina Tuzla primjenjuje i princip tzv. „decentralizovane saradnje“, odnosno saradnje sa što većim brojem organizacija, prije svega organizacija civilnog društva, ali i poslovnih udruženja, javnih ustanova i javnih preduzeća, koji imaju aktivnu ulogu u projektima iz oblasti međunarodne saradnje. Ovakvim načinom rada ostvarujemo aktivnu razmjenu znanja, kako međusobno na lokalnom nivou, tako i sa našim inostranim partnerima, na međunarodnom nivou. I tokom ove godine ostvarena je posebna saradnja sa RPC Inkubator Lipnica, BIT Centrom, Centrom za socijalni rad, Domom mladih, Međunarodnom galerijom portreta, Narodnim pozorištem, JKP Panonika, Domom penzionera, Udruženjem za razvoj NERDA, Domom za djecu bez roditeljskog staranja, Udruženjem samostalnih poduzetnika, NBR Gradačac, Udruženjem „Tuzlanska amika“, Crvenim krstom TK, i mnogim drugim.


3. SARADNJA SA GRADOVIMA, POKRAJINAMA, REGIJAMA

Tuzla je tradicionalno otvoren grad, sa razvijenom međunarodnom saradnjom, čiji počeci sežu unazad 20-tak godina, kada su ostvareni prvi kontakti sa međunarodnim humanitarnim organizacijama, jednim brojem vladinih organizacijama za razvoj i pomoć, kao i sa brojnim evropskim gradovima. Međunarodna saradnja Tuzle je već u svom začetku bila uspješna, zahvaljujući brojnim kontaktima i pravilnom pristupu saradnji sa međunarodnim organizacijama i prijateljskim gradovima. Tokom najteže humanitarne krize koja je pogodila našu zemlju početkom devedesetih, prikupljena je značajna humanitarna pomoć za ratom pogođeno stanovništvo, prognanike i izbjeglice koji su utočište našli u Tuzli, čime su djelimično ublažene posljedice rata. U ovom periodu znatno su ojačale i veze sa nekim gradovima, što je rezultiralo potpisivanjem sporazuma o saradnji, odnosno o bratimljenju: Bolonja (1994.), Osijek (1996.), Pečuh (1997.), Saint Denis (1999. i 2009.). Nakon ovog perioda uslijedio je period obnove i razvoja, kroz koji su se profilirale potrebe gradova za raznovrsnim oblicima saradnje. I ove aktivnosti su dovele do uspostavljanja pobratimskih odnosa sa drugim gradovima i pokrajinama Provincija Ravena (2001.), Provincija Pisa (2005.), Općina Tuzla/Istanbul (2007.). Čvrste prijateljske veze i stalni kontakti sa gradovima pobratimima održavaju se kontinuirano, a osim sa pomenutim gradovima i pokrajinama pobratimima, Općina Tuzla sarađuje sa gradovima Rijeka, Vukovar, Šibenik, Daruvar, Barcelona, San Sebastian, Modena, Linz. Općina Tuzla je ostvarila i saradnju sa nekoliko evropskih regija. Uglavnom se radi o regijama kojima pripadaju gradovi sa kojima su potpisani dokumenti o saradnji, kao što su Regija Emilija Romanja, Osječko-baranjska županija i Pečuško-baranjska županija. Općina Tuzla i Tuzlanski kanton su, zajedno sa gradovima Osijek i Pečuh, njihovim županijama i privrednim komorama ove tri regije osnovali Euroregionalnu saradnju Dunav-Drava-Sava (1998.). Tokom cijelog perioda saradnje sa navedenim gradovima, pokrajinama i regijama, pa tako i tokom ove godine, provode se programi interesnog povezivanja, u komunalnim djelatnostima, privredi, turizmu, kulturi, sportu, obtrazovanju, razmjeni mladih. Općina Tuzla je, kao jedan od osnivača mreže gradova koji su kreirali Evropsku povelju za očuvanje ljudskih prava u gradovima (2000.), u oktobru 2010. godine bila domaćin Sedme konferencije o Evropskoj povelji za očuvanje ljudskih prava u gradovima. Imajući u vidu da su domaćini prethodnih konferencija bili bile u Saint Denis, Barcelona, Venecija, Nirnberg, Lion i Ženeva, a da je domaćin naredna, 8. konferencije održaće grad Utreht (Holandija), s pravom možemo biti ponosni na ugled koji Tuzla uživa među evropskim gradovima.

Posljednjih su godina upravo intenzivni kontakti i saradnja sa gradovima pobratimima potaknuli uključenje Općine Tuzla u evropske integracijske procese, odnosno u programe i prekogranične projekte Evropske komisije. Dosadašnja iskustva učešća u takvim programima i projektima, uz realizaciju konkretnih projektnih ciljeva i ostvarenje direktne koristi za naš grad, temelj su znanja koje smo stekli i koje nam je neophodno za uspjeh u pripremi i realizaciji sredstava evropskih predpristupnih fondova (IPA).

4. PROJEKTI FINANSIRANI IZ EU FONDOVA  (IPA): INECO
5. PROJEKTI IZ OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
6. PROJEKTI IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA
7. EVROPA ZA GRAĐANE – BRATIMLJENI GRADOVI
8. PROJEKTI U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
9
. OSTALI PROJEKTI


10. OSTALI OBLICI SARADNJE SA MEĐUNARODNIM SUBJEKTIMA

Kao i prethodnih godina, i tokom 2011. godine ostvaren je bezbroj različitih oblika saradnje i kontakata sa inostranim subjektima. Predstavnici Općine Tuzla su imali veoma intenzivne susrete sa predstavnicima ambasada i rezidentnih međunarodnih organizacija. Općinski načelnik, sa saradnicima, susreo se sa ambasadorima SAD-a, Republike Austrije, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republike Albanije, Republike Poljske, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Slovenije, Republijke Francuske i drugima, te predstavnicima UNDP-a, UNICEF-a, OSCE-a, OHR-a i dr. Održan je niz sastanaka sa gradonačelnicima i predstavnicima gradova i općina iz okruženja, potencijalnim investitorima, te mnogobrojnim udruženjima koja realizuju različite projekte na području naše općine.


11. ZAKLJUČCI

– Razvijanjem i poticanjem međunarodne saradnje, razmjenom iskustava, upoznavanjem i primjenom primjera dobre prakse, povezivanjem sa drugim jedinicama lokalne samouprave, vladinim i nevladinim organizacijama, stvaranjem i razvijanjem mreža gradova – prijatelja, Općina Tuzla je unaprijedila različite oblasti i to ne samo iz svoje nadležnosti, i time učinila život građana, posebno osjetljivih kategorija stanovništva, ljepšim i udobnijim.

– Neophodno je još intenzivnije nastaviti kontakte sa inostranim subjektima, aktivnosti iz oblasti međunarodne saradnje i rad na projektima EU i drugih fondova, jer otvorenost i međunarodni kontakti omogućuju trajno uspoređivanje s najboljima te prilagođavanje i implementaciju europskih i svjetskih standarda u svim oblastima.

– Metodologija rada na međunarodnim projektima, koja se primjenjuje u okviru općinskih organa uprave je dobra i donosi rezultate. Iako postoji tim (timovi) službenika osposobljenih za rad na projektima, neophodno je nastaviti, kako se njihovom edukacijom, tako i sa edukacijom iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom još jednog broja službenika, kako bi se broj educiranih kadrova proširio. U obuke uključiti i uposlenike javnih preduzeća i ustanova.

Kabinet Općinskog načelnika