Služba za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove Nadležnosti

Šef službeAdresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-490; 035/307-503
Fax 035/307-491
e-mail inspekcije@tuzla.ba

–          prati stanje, izvršava, obezbjeđuje izvršavanje zakona i neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti tržišne i turističko-ugostiteljske inspekcije, komunalne, urbanističko-građevinske i sanitarne inspekcije, termoenergetske i inspekcije parnih kotlova, putne inspekcije i drugih oblasti inspekcijskog nadzora, koji se zakonom prenesu na Grad;

–          redovno izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna;

–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja i potvrde o činjenicama na osnovu tih evidencija;

–          priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;

–          sastavlja i izdaje prekršajne naloge prema važećim propisima;

–          obavlja i druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.