Tržišna, turističko-ugostiteljska inspekcija

Nadležnost
Inspektori
Zakonski akti
Podzakonski akti

Nadležnost

– Način i uslove obavljanja trgovine na malo;
– Obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti;
– Način i uslove obavljanja obrta i srodnih djelatnosti;
– Standarde i kvalitet proizvoda u prometu na malo;
– Mjerne jedinice i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda;
– Cijene proizvoda i usluga, naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima;
– Zaštitu prava potrošača;
– Ispunjenosti MTU za obavljanje obrta i trgovine na malo;
– Ovjeru KEUB knjiga (o utrošku brašna) – vrši glavni inspektor.

Inspektori

PAVLOVIĆ FEDOR, dipl.ecc.

Kancelarija br. 410, sprat IV
Telefon: 035 307 505,
035 307 505
Fax: 035 307 491
E-mail: fedorp@tuzla.ba

LASETOVIĆ MAJDA , dipl. ing. tehnologije

Kancelarija br. 410, sprat IV
Telefon: 035 307 490,
035 307 495
Fax: 035 307 491
E-mail: majdal@tuzla.ba

BUSOVAČA EDINA, dipl. ing. poljoprivrede

Kancelarija br. 422, sprat IV
Telefon: 035 307 495,
035 307 495
Fax: 035 307 491
E-mail: edinab@tuzla.ba

ALEKSANDRA AZINOVIĆ TRAKILOVIĆ, dipl. ecc.

Kancelarija br. 410, sprat IV
Telefon: 035 307 495,
035 307 495
Fax: 035 307 491
E-mail: aleksandraat@tuzla.ba

Podzakonski akti

Odluka o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa
Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čaju
Pravilnik o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo
Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane
Pravilnik o pekarskim proizvodima
Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu
Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost
Pravilnik o dopuštenoj visini kala,rasipa,kvara i loma u FBiH
Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima jed. ugostiteljskih usluga u TK
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obaljanje orbta
Pravilnik o obilježavanju brašna u BiH
Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra
Pravilnik o obliku knjige žalbe u F BiH
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima
Pravilnik o razvrstavanju ugostiteljskih objekata
Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice
Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti PP za obavljanje trgovine F BiH
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih prostora
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski
Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorima
Upustvo o načinu i sadržaju dostave obavještenja o promjeni cijena u F BiH
Uredba o boravišnoj taksi u F BiH
Uredba o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta
Uredba o vezanim i posebnim obrtima