Upravne i druge mjere

Kada inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa u skladu s propisima, dužan je rješenjem naložiti odgovarajuće upravne mjere, i to:

(1) Naložiti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno ovim zakonom i posebnim propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor.

(2) Usmeno naložiti subjektu nadzora da odmah poduzme odgovarajuće radnje i mjere u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti ukoliko postoji opasnost po život i zdravlje ljudi i životinja, odnosno opasnost po okoliš.

(3) Zabraniti ili privremeno zabraniti djelatnost, odnosno rad subjektu nadzora, koja se obavlja suprotno zakonu i drugim propisima, kada je to određeno ovim zakonom i propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor.

(4) Zabraniti ili privremeno zabraniti djelatnost, odnosno rad i privremeno oduzeti robu subjektu nadzora koji obavlja djelatnost, odnosno stavlja robu u promet bez odobrenja nadležnog organa i odmah zapečatiti poslovni prostor ili sredstva rada.

(5) Privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor robu koja je pribavljena suprotno zakonu i drugim propisima ili služi prometu, odnosno izvršenju poslova i radnji koje su u suprotnosti s propisima.

(6) Narediti uništavanje robe koja je oduzeta u vršenju inspekcijskog nadzora zbog toga što je protivpravno nastala ili služi prometu, odnosno izvršenju radnji koje su u suprotnosti s propisima.

(7) Zabraniti subjektu nadzora dalje radno angažovanje zatečenih lica bez reguliranog radno-pravnog statusa u skladu sa zakonom.

(8) Privremeno staviti van upotrebe sredstva rada zatečena u postupku protivpravnog vršenja poslovne djelatnosti do otklanjanja nedostataka i ista odmah zapečatiti ili na drugi prigodan način (natpis, traka i slično) onemogućiti njihovu upotrebu.

(9) Naložiti isključenje iz saobraćaja vozila kojim je počinjen prekršaj (osim vozila hitne pomoći, vojske, policije i vatrogasnih vozila).

(10) Zabraniti pristup mjestu na kojem se vrši uviđaj ili druge inspekcijske radnje.

(11) Naložiti rušenje bespravno izgrađenog objekta ili vraćanje u prvobitno stanje terena, ili privremeno zabraniti gradnju objekta do pribavljanja dozvola za gradnju u skladu sa zakonom.

(12) Ukoliko inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost bez registracije ili odobrenja nadležnog organa, odmah će zabraniti rad subjektu nadzora i odmah će zapečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada;

(13) Ukoliko inspektor u vršenju redovnog inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, naredit će privremenu zabranu obavljanja djelatnosti do ispunjenja propisanih uslova.

(14) Naložiti poduzimanje odgovarajućih upravnih radnji koje je pravno lice, institucija koja ima javna ovlaštenja, odnosno organ uprave obavezan da poduzme.

(15) Odrediti i druge mjere koje su određene zakonom i posebnim propisima.

Inspektor određuje upravne mjere rješenjem u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Subjekt nadzora je obavezan postupiti po rješenju inspektora i izvršiti upravnu mjeru koja mu je rješenjem naložena, u roku utvrđenom u rješenju.

Inspektor prati izvršenje upravne mjere po službenoj dužnosti, na osnovu obavljenog kontrolnog inspekcijskog nadzora i drugih dokaza i saznanja, o čemu sačinjava poseban zapisnik.

Oznake: druge, mjere, upravne,