Urbanističko-građevinska inspekcija

Nadležnost
Inspektori
Zakonski akti
Podzakonski akti

Nadležnost

– Izradom planskih dokumenata na nivou općine;
– Ostvarivanjem i provođenjem planskih dokumenata na nivou općine;
– Stručnom ocjenom na temelju koje se donose urbanističko-tehnički uvjeti za građevine za koje je nadležna općinska služba;
– Usuglašenosti lokacijske informacije odnosno urbanističke suglasnosti s planskim dokumentima i stručnom ocjenom za građevine za koje je nadležna općinska služba;
– Primjenom urbanističko-tehničkih građevinskih normativa i propisa;
– izgradnjom i korištenjem građevina i drugih zahvata u prostoru za koje odobrenje za građenje izdaje nadležna općinska služba;
– Kvalitetom ugrađenih građevinskih materijala, poluproizvoda i proizvoda u građevinama i zahvatima u prostoru iz svoje nadležnosti.

Izgradnja građevina i vršenje drugih zahvata u prostoru moraju se konstantno pratiti od strane inspekcije u svim fazama, kroz sistem obaveznih, vanrednih i povremenih inspekcijskih pregleda.

– Obavezni inspekcijski pregled se vrši na licu mjesta/gradilištu, na poziv investitora, u fazi iskolčenja građevine, kada provjerava fizički položaj građevine u prostoru;
– Vanredni pregledi pri izgradnji i vršenju drugih zahvata u prostoru vrše se na zahtjev drugog nadležnog organa ili ovlaštenog sudionika, odnosno zainteresirane strane u tom procesu;
– Povremeni pregledi se vrše po izboru nadležnog inspektora, a s obzirom na procjenu rizika od povreda zakonitosti građenja.

Inspektori

AVDIBEGOVIĆ DžEVAD, dipl. ing. građ.

Kancelarija br. 415, sprat IV
Telefon: 035 307 490,
035 307 500
Fax: 035 307 491
E-mail: dzevada@tuzla.ba

DIVANEFENDIĆ AMRA, dipl. ing. arh.

Kancelarija br. 423, sprat IV
Telefon: 035 307 490,
035 307 506
Fax: 035 307 491
E-mail: amra.d@tuzla.ba

PIRIĆ ALMASA, dipl. ing. arh.

Kancelarija br. 423, sprat IV
Telefon: 035 307 501,
035 307 501
Fax: 035 307 491
E-mail: almasap@tuzla.ba

IBRAHIMOVIĆ MAIDA

Kancelarija br. 423, sprat IV
Telefon: 035 307 500,
035 307 500
Fax: 035 307 491
E-mail: almasap@tuzla.ba

Oznake: copy, inspekcija, putna,