Modul za dijasporu

Prema službenim procjenama, oko dva miliona ljudi porijeklom iz BiH (prva i druga generacija) živi u oko 50 zemalja širom svijeta. Većina zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju BiH.

Dijaspora se često percipira kao „pošiljatelji novca“, imajući u vidu da doznake iz inostranstva čine 14% BDP-a zemlje. Međutim, ono što često ostaje nedovoljno naglašeno je mnoštvo drugih oblika kroz koje dijaspora pruža dragocjeni doprinos ekonomskom razvoju svoje domovine, poput trgovine i investicija, stvaranja novih radnih mjesta, prijenosa znanja i inovacija, globalne promocije zemlje, itd. Učinkovito angažiranje dijaspore oslanja se na dvosmjernu komunikaciju, a koristi se ostvaruju koordinacijom, saradnjom i radom na zajedničkim razvojnim ciljevima.

Svakako, interesi Grada Tuzle idu u pravcu aktivnijeg institucionalnog povezivanja sa dijasporom, sa krajnjim ciljem kreiranja uslova za uključivanje dijaspore u procese odlučivanja na lokalnom nivou, uz zadovoljenje potreba dijaspore za uslugama koje pruža Gradska uprava Tuzla. Ovime se približavamo obostranoj želji za ulaganjima u dodani razvoj Grada Tuzle u svim segmentima.

Kao jedan od početnih koraka za uspostavljanje trajnije i kvalitetnije saradnje sa našom dijasporom, kreiran je i ovaj Upitnik za dijasporu, koji će prvenstveno koristiti za kreiranje Registra dijaspore i prevazilaženje komunikacijskih barijera između Grada Tuzle i dijaspore, a istovremeno nama u Gradskoj upravi Tuzla, omogućiti uvid u geografsku rasprostranjenost naše dijaspore. Uz napomenu da će svi podaci biti isključivo korišteni za unapređenje saradnje Grada Tuzle i dijaspore, pozivamo sve naše sugrađane koji su rođeni u i oko Tuzle, pa i mnogo šire, ili imaju bilo kakvu povezanost sa Tuzlom, a trenutno žive i rade u inostranstvu, da popune ovaj upitnik.

U daljim koracima, pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvojne procese Tuzle, sugerišete i date svoja mišljenja u vezi sa svim aspektima koji su od Vašeg interesa, a tiču se Grada Tuzle, da bismo na kraju zajednički pomogli da Tuzla bude još bolja i kvalitetnija za sve i ostane mjesto ugodnog življenja. Kontaktirati nas mozete na email dijaspora@tuzla.ba  ili na tel +387 35 307 346

U cilju daljeg unapređenja saradnje sa dijasporom, kao velikim razvojnim potencijalom, osnovali smo Odjeljenje za poduzetništvo, turizam i dijasporu, u okviru kojeg je uspostavljen i Centar za poduzetništvo  (email: poduzetnik@tuzla.ba, tel. +387 35 307 346).

Također, kako bi približili svoje usluge našim sugrađankama i sugrađanima u dijaspori,  uspostavili smo i uslugu E-Matičarputem koje se elektronski, i u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti, mogu dobiti sve potrebne informacije i dokumenti (izvodi iz matičnih knjiga i sl.) kojima raspolaže Centar za pružanje usluga građanima.

Uspostavljanje Modula za dijasporu dio je aktivnosti Grada Tuzle u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Ime i prezime
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Spol
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Datum rođenja
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Država u iseljeništvu
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Grad u iseljeništvu
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Adresa u iseljeništvu
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Dužina boravka u iseljeništvu
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Telefon
Obavezno polje!
Obavezno polje!
E-mail
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Mjesto porijekla
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Mjesto boravka u BiH
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Učestalost posjeta BiH
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Prosječna dužina boravka u BiH
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Jezik
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Stepen obrazovanja
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Profesija
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Trenutna djelatnost
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Profesionalna članstva (NVO i dr)
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Potencijalni angažman u BiH
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Područje potencijalnog uključivanja u razvoj JLS
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Prethodno iskustvo u radu sa JLS
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Obavezno polje!