Program pomoći – Javni konkursi

Pregled starih objava (>2014) možete pogledati na staroj verziji portala 

Kategorija objava: Program pomoći - Javni konkursi.

Raspon prikaza:od 1. do 18. objave, od sveukupno 18 objava.

Program pomoći - Javni konkursi

  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove sa iznosima raspoređenih sredstava po javnom konkursu za odabir korisnika za raspodjelu sredstava Federalne uprave CZ objavljenom 12.6.2017.godine
» Objavljeno: 11. Jula 2017.

  Ponovni javni konkurs za pomoć vlasnicima (pravnim i faktičkim) uništenih stambenih objekata na području grada Tuzla uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine
» Objavljeno: 12. Juna 2017.

  Poništenje konkursa za pomoć vlasnicima uništenih stambenih objekata na području Grada Tuzla (objekti stepena oštećenja I kategorije), uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine
» Objavljeno: 19. Maja 2017.
Javni konkurs za pomoć vlasnicima (pravnim i faktičkim) uništenih stambenih objekata na području Grada Tuzla (objekti stepena oštećenja I kategorije), uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine, uzrokovane obilnim kišnim padavinama, za namjenu izgradnje zamjenskih objekata, u skladu sa važećim propisima iz oblasti građenja, broj: 02-14-268- 2017 od, l0.0l.20l7.godine, a koji je javno objavljen dana 06.02.2017.godine

  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove sa iznosima raspoređenih sredstava Federalne uprave CZ kao pomoć za izgradnju zamjenskih objekata na području Grada Tuzla (Datum objave: 02.03.2017.godine)
» Objavljeno: 2. Marta 2017.

  Javni konkurs za pomoć vlasnicima (pravnim i faktičkim) uništenih stambenih objekata na području Grada Tuzla (objekti stepena oštećenja I kategorije), uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine
» Objavljeno: 6. Februara 2017.

  Lista kandidata koji ispunjavaju uslove sa iznosima raspoređenih sredstava , po konkursu za raspodjelu sredstava Federalnog Štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći
» Objavljeno: 30. Maja 2016.

  Dopuna Javnog konkursa za raspodjelu sredstava kao pomoć vlasnicima uništenih objekata usljed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine, u izgradnji zamjenskih stambenih objekata
» Objavljeno: 6. Maja 2016.

  Javni konkurs za raspodjelu sredstava kao pomoć vlasnicima uništenih objekata usljed prirodne nesreće od 04.05.2014.godine, u izgradnji zamjenskih stambenih objekata (datum objave: 28.04.2016.)
» Objavljeno: 28. Aprila 2016.

  Javni poziv UNDP-a „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“
» Objavljeno: 15. Septembra 2015.

  Rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na dodjelu sredstava federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima vlasnicima uništenih stambenih objekata prirodnom nesrećom na području grada Tuzla
» Objavljeno: 13. Jula 2015.

  Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi, Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove
» Objavljeno: 29. Juna 2015.

  Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi, Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove
» Objavljeno: 29. Juna 2015.

  Treći javni konkurs za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima sa nastradalih područja Grada Tuzla
» Objavljeno: 22. Juna 2015.

  EU Program za oporavak od poplava
» Objavljeno: 24. Marta 2015.

  Javni poziv za izražavanje interesa za fizička lica s područja grada Tuzla za učešće u sanaciji male poljoprivredne proizvodnje kroz EU program za oporavak od poplava
» Objavljeno: 27. Februara 2015.

  Rang lista kandidata koji ostvaruju pravo na sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama na području Grada Tuzle
» Objavljeno: 23. Februara 2015.

  Utvrđena Rang lista i prijedlog odabira korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama/zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle, po Drugom javnom konkursu za prenos prava vlasništva bez nakn
» Objavljeno: 11. Februara 2015.

  Konačna rang lista korisnika koji ostvaruju pravo na dodjelu novčanih sredstava za pomoć u obnovi uništenih ili oštećenih stambenih zgrada na području Grada Tuzla
» Objavljeno: 16. Januara 2015.