Stručna služba za poslove gradonačelnika

19. Novembra 2014.

Stručna služba za poslove gradonačelnika NadležnostiOrganizaciona šemaDokumenti

Rukovodilac Službe
Asja Kravić

Telefon: 035/307 306
E-mail: asjak@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za informisanje i komunikaciju sa javnošću
Eldina Čustović
Telefon: 035 307 331
E-mail: eldinac@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za stručno-administrativne i protokolarne poslove
Boris Nikolić
Telefon: 035 307 329
E-mail: boris@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem
Esmir Spahić
Telefon: 035 307 358
E-mail: esmirs@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima
Maja H. Jašaragić Suljanović
Telefon: 035 307 417
E-mail: majah@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za upravljanje informacionim sistemom Grada
Amin Jusupović

Telefon: 035 307 334
E-mail: ajusupovic@tuzla.ba

Kontakti:

Adresa: Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-310, 307 312
Fax: 035/307-311
Email: tuzla@tuzla.ba

Stručna služba gradonačelnika obavlja stručne, savjetničke, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe gradonačelnika i pomaže gradonačelniku u koordinaciji i usmjeravanju rada gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzla, i to:
– izrada strateških ciljeva i politika gradske administracije i praćenje njihovih izvršenja,
– organizovanje poslova razvojnog planiranja i upravljanja razvojem,
– koordiniranje i usmjeravanje rada gradskih organa uprave i stručnih službi u cilju realizacije poslova utvrđenih programom rada gradonačelnika,
– pripremanje nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti gradonačelnika, čija izrada nije u nadležnosti službi za upravu, stručnih službi i drugih gradskih organa,
– poslovi u vezi razmatranja prijedloga akata upućenih gradonačelniku i davanje mišljenja u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonima i drugim propisima, koji nisu u nadležnosti službi za upravu, stručnih službi i drugih gradskih organa,
– poslovi u vezi sazivanja i održavanja sjednica Kolegija i drugih radnih tijela koje imenuje gradonačelnik, sastanaka rukovodilaca gradskih službi i praćenje realizacije odluka i zaključaka s tih sjednica i sastanaka,
– sačinjavanje stručnih analiza i priprema izvještaja i informacija za potrebe gradonačelnika,
– poslovi na ostvarivanju međunarodne saradnje i realizacije projekata sa inostranim subjektima, ambasadama, međunarodnim organizacijama, institucijama BiH nadležnim za evropske integracije i organima i institucijama Evropske unije,
– poslovi na pripremi i izdavanju publikacija, monografija i drugih promotivnih izdanja,
– poslovi na organizaciji protokola za potrebe Grada i gradonačelnika,
– poslovi vezani za odnose sa javnošću i informisanje javnosti o aktivnostima Grada,
– prevodilački poslovi,
– normativno-pravni poslovi za potrebe gradonačelnika,
– studijsko-analitički poslovi,
– savjetnički poslovi iz nadležnosti gradonačelnika,
– uspostavljanje i održavanje informacionog sistema i drugi poslovi iz oblasti informatike i
– upravljanje ljudskim resursima, poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa, vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije uposlenih.