Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

19. Novembra 2014.


Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
NadležnostiOrganizaciona šemaDokumenti
Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

dr. sci. Miralem Mulać

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-340
Fax: 035/307-341
E-mail: miralemm@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za izgradnju – 
Telefon: 035/307-349;
E-mail: 

Šef Odjeljenja za poslove mjesnih zajednica – MILAN ČOLIĆ
Telefon: 035/307-343;
E-mail: milanc@tuzla.ba

„Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

– prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđue izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalnih djelatnosti i mjesne samouprave i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđenih zakonom,
– rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama za koje vodi evidenciju,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
– priprema i realizira programe i planove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje i izrađuje izvještaje o njihovom provođenju,
– vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga,
– izrađuje, koordinira u vezi s izradom i objedinjava izrađene kratkoročne, srednjoročne i dugoročne programe i planove obnove izgradnje i razvoja u svim komunalnim oblastima od interesa za Grad,
– promovira programe i projekte obnove i izgradnje te, u saradnji sa nadležnim gradskim organima, stara se o obezbjeđivanju sredstava za njihovo realiziranje animiranjem potencijalnih investitora i na drugi način,
– obavlja u svojstvu upravitelja cesta sve poslove u vezi s upravljanjem, građenjem, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom lokalnih cesta gradskih ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Tuzla, u skladu s važećim propisima kojima se uređuju pitanja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine,
– pruža stručnu pomoć i koordinira sve aktivnosti na području mjesnih zajednica posredstvom organa mjesnih zajednica,
– priprema nacrte općih akata, koje donose organi mjesnih zajednica,
– stara se o izvršavanju akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, koji se odnose na rad mjesnih zajednica i
– obavlja druge poslove u okviru zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.“