Biografija

29. Jula 2019.

Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzle

v.d. Gradonačelnika Zijad Lugavić

Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzle, rođen je u Tuzli, dana 15.10.1973. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2000. godine. Nakon završenih postdiplomskih studija, magistrirao je 2014. godine, a zvanje doktora društevnih nauka iz područja ekonomije  (Ekonomija i biznis-Digitalna ekonomija), stekao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli 2020. godine.

Zijad Lugavić je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od aprila 1993. do decembra 1995. godine.  

Svoju bogatu profesionalnu karijeru započeo je 1996. godine radeći kao prevodilac u međunarodnim organizacijama ( BDM/TRW), gdje se zadržao do 2003. godine. Potom 2003. godine, kao stručni saradnik za poduzetništvo prvi puta zasniva radni odnos u organima uprave ( tadašnjoj Općini Tuzla), gdje ostaje sve do 2004. godine, kada prelazi u realni sektor. Od 2004-2006. godine, u Mercator BiH d.o.o. Sarajevo obnaša dužnost direktora Mercator Centra Tuzla, a od 2006-2008. godine obavlja i funkciju Direktora maloprodaje, veleprodaje i logistike Mercatora BH u centrali navedene kompanije u Sarajevu.

Nakon toga, 2008. godine Zijad Lugavić bio je imenovan na poziciju direktora Javne ustanove Gradski stadion „Tušanj“ Tuzla, gdje ostaje do 2012. godine, kada se opet vraća u organe uprave tadašnje Općine Tuzla. Od 2012. do 2018. godine radi kao pomoćnik gradonačelnika za Službu za inspekcijske poslove, a od 2018. do 2021. godine kao pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Njegovu profesionalnu karijeru, koja obuhvata rad u mnogim značajnim oblastima života i rada, kao što su ekonomski razvoj i poduzetništvo, kultura, sport, pitanja mladih, saradnja sa nevladinim sektorom, pitanja nacionalnih manjina, inspekcijski poslovi, te rad u realnom sektoru, krasi i bogata univerzitetska karijera. Zijad Lugavić obavljao je dužnost vanjskog saradnika na Ekonomskom fakultetu u Tuzli na predmetima Poslovna informatika i Digitalna ekonomija, te profesora Visoke škole „FINra“ Tuzla na predmetima Osnove ekonomije, E-marketing, Primjena IT u finansijama i računovodstvu, Ekonomija EU i Porezni sistemi u BiH i EU.

Zvanje docenta iz oblasti menadžmenta, stekao je početkom 2022. godine. Zijad Lugavić je autor i koautor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova, a bio je član  radnih grupa i timova , imenovanih kako od strane Grada Tuzle, tako i od strane viših nivoa vlasti na realizaciji raznih projekata iz oblasti izrade strategija, digitalne ekonomije i menadžmenta.

Tokom svoje profesionalne karijere bio je član, a i komandant Gradskog štaba civilne zaštite, kao i predsjednik Gradske komisije Tuzla za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Aktivan je u Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, ŽOK „Sloboda“ Tuzla, gdje je obavljao i obavlja značajne dužnosti. Oženjen je i otac dvoje djece.

Član je Socijaldemokratke partije Bosne i Hercegovine – SDP BiH.

English:

Zijad Lugavić,PhD, Mayor of the City of  Tuzla  

v.d. Gradonačelnika Zijad LugavićZijad Lugavic, Mayor of the City of Tuzla, was born in Tuzla on October 15, 1973, where he completed his primary and secondary education. He graduated from the Faculty of Economics at the University of Tuzla in 2000. Having completed his postgraduate studies, he obtained master’s degree in 2014, and the title PhD in Economics (Economics and Business – Digital Economy), in 2020, at the Faculty of Economics, University of Tuzla.

Zijad Lugavic was a member of the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina from April 1993 to December 1995.

Zijad Lugavic embarked on his rich professional career in 1996 as an interpreter in international organizations (BDM/TRW), where he stayed until 2003. In 2003, he commenced his first position in administrative bodies (former Municipality of Tuzla), as an Expert Associate for Entrepreneurship, where he remained until 2004. In 2004, Mr Lugavic started working in the real sector.  From 2004-2006, he worked as a director of Mercator Centre Tuzla. From 2006-2008, Mr Lugavic has taken on a role of  a Director of Retail, Wholesale and Logistics of Mercator BH in the head office of Mercator company in Sarajevo.

In 2008, Zijad Lugavic was appointed as director of the Public Institution Tušanj City Stadium, Tuzla, where he remained until 2012. In 2012 he returned to city government, at that time known as the Municipality of Tuzla.  From 2012 to 2018, he worked as an Assistant to the Mayor at the Department for Inspection, and,  from 2018 to 2021,  as an Assistant to the Mayor at he Department for Economic Development and Social Activities.

His professional career, which includes many important areas of life and work, such as economic development and entrepreneurship, culture, sports, youth issues, cooperation with the non-governmental sector, national minority issues, inspections, and the real sector, is adorned with a rich university career. Zijad Lugavic worked as external associate at the Faculty of Economics in Tuzla, teaching Business Informatics and Digital Economy, and as a professor at the “FINra” College Tuzla, in courses such as Basic Economics, E-marketing, Application of IT in Finance and Accounting, EU Economy and Tax Systems in BiH and the EU.

Zijad Lugavic has earned the title of Assistant Professor in management at the beginning of 2022. Zijad Lugavic is the author and co-author of numerous scientific and professional papers. He was a member of working groups and teams, appointed both by the City of Tuzla and by higher levels of government, responsible for the implementation of a variety of projects in the field of strategy development, digital economy and management.

During his professional career, he was a member and commander of the City Civil Protection Headquarters, as well as the president of the Tuzla City Commission for Population, Households and Apartments Census in Bosnia and Herzegovina in 2013.

Zijad Lugavic is an active member of the Bosniaks Cultural Community “Preporod” and Women’s Volleyball Club “Sloboda” Tuzla, where he performed and continues to perform important duties. He is married and the father of two children.

Zijad Lugavic is a member of the Social Democratic Party of Bosnia and Herzegovina – SDP BiH.