Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica

19. Novembra 2014.

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica NadležnostiOrganizaciona šemaDokumenti
Pomoćnik gradonačelnika za Službu za boračko – invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica

dipl. pravnik Admira Atić Tupković

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br.4
Telefon: 035/260-401; 035/260-402
Fax: 035/260-401; 035/260-402
E-mail: admirat@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu – MILENA PETKOVIĆ
Telefon: 035/260-401, 035/260-402;
E-mail: milenap@tuzla.ba

Šef Odjeljena za stambene poslove – SLOBODANKA PRANJIĆ
Telefon: 035/260-401, 035/260-402;
E-mail: slobodankap@tuzla.ba

–          prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih i općih akata u oblasti boračko-invalidske i drugih djelatnosti iz svog Zakonom utvrđenog djelokruga;
–          obavlja normativno-pravne poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite i priprema nacrte propisa i drugih općih akata koji regulišu pitanja iz navedene oblasti;
–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti (o osnovnim i dopunskim pravima branilačke populacije i drugim postupcima iz zakonom utvrđene nadležnosti);
–          stara se o socijalno-statusnim pitanjima porodica šehida, palih boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i boraca narodno-oslobodilačkog rata;
–          vodi evidenciju o porodicama šehida, palih boraca i ratnih vojnih invalida, te izrađuje izvještaj o ostvarivanju prava navedenih kategorija lica;
–          vodi evidenciju o korisnicima, te izrađuje izvještaj o ostvarivanju njihovih prava;
–          obavlja u skladu sa Zakonom, poslove vezane za civilne žrtve rata;
–          izrađuje planove i programe rada u oblasti boračko-invalidske zaštite;
–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja i potvrde o činjenicama za koje vodi službenu evidenciju;
–          priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;
–          stara se o izvršavanju akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz okvira svoje nadležnosti;
–          vodi sve poslove vezane za otkup stanova vlasništva grada Tuzla i izrađuje nacrte ugovora o otkupu stanova vlasništva grada Tuzla;
–          obavlja sekretarske, te stručne i druge poslove za Komisiju za stambena pitanja Gradskog vijeća;
–          vodi evidenciju podataka o stanovima (PS obrasci), zajedničkih prostora i njihovih korisnika i evidenciju podataka o poslovnim prostorima (PP obrasci) i garažama (PG obrasci);
–          prima i obnavlja reklamacije po zahtjevima etažnih vlasnika za površine stanova, poslovnih prostora i garaža;
–          izrađuje PS,PP i PG obrasce i listinge osnovnih sredstava – stanova po udružiocima stanova;
–          vrši stručne i druge poslove bodovanja stanova, poslovnih prostora i garaža, te izrađuje skice istih;
–          izrađuje i ažurira specifikaciju stanova i vodi kartoteku etažnih vlasnika, zaštićenih stanara i zakupaca;
–          upisuje stanare u registar etažnih vlasnika i vrši pripremu potrebne dokumentacije za etažiranje stanova;
–          kompletira i čuva primjerke projektne i ostale preuzete dokumentacije, propisane za zgrade, koje imaju četiri i više etažnih vlasnika i izdaje ih po zahtjevu upravitelja;
–          sastavlja i izdaje prekršajne naloge prema važećim propisima;
–          vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na statusna pitanja povratnika, raseljenih lica i izbjeglica, prijem, smještaj i zdravstveno osiguranje raseljenih lica i izbjeglica, organiziranje i funkcioniranje kolektivnih centara,
–          učestvuje u planiranju i realizaciji projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata u vlasništvu povratnika na područje grada Tuzla,
–          učestvuje u planiranju izgradnje objekata za smještaj raseljenih lica i izbjeglica i utvrđuje prijeko potrebne radove za dovođenje tih objekata u stanje upotrebljivosti,
–          izdaje legitimacije kojim se na osnovu činjenica o kojima se vodi službena evidencija dokazuje status raseljenog lica i izbjeglice,
–          utvrđuje potrebe povratnika i raseljenih lica i izbjeglica na području grada Tuzla, izrađuje programe tih potreba i dostavlja ih nadležnim organima uprave viših nivoa vlasti i međunarodnim humanitarnim i drugim organizacijama,
–          vodi evidenciju o kretanju raseljenih lica i izbjeglica,
–          obavlja druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.