Služba civilne zaštite

19. Novembra 2014.

Služba civilne zaštite NadležnostiOrganizaciona šemaDokumenti

Pomoćnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite

dipl. ing. građ. Mirela Uljić

Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br.4
Telefon: 035/364-255
Fax: 035/364-256
E-mail: mirelau@tuzla.ba; sluzba.cz@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za nadzor, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima zgrada – MIRA MATUZOVIĆ BRKIĆ
Telefon: 035/364-255 ;
E-mail: miramm@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastvo – SEAD MUSTAJBAŠIĆ
Telefon: 035/364-255;
E-mail: seadm@tuzla.ba

–    izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu:zaštita i spašavanje), kao i poslove zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Grada;

–     izrađuje i predlaže nacrte odluka i drugih propisa iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i zaštite od požara i vatrogastva i osigurava njihovo provođenje u skladu sa Zakonom;

–     vodi propisane službene evidencije iz svoje nadležnosti;

–     prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva;

–     organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području grada;

–     izrađuje i predlaže Procjenu ugroženosti za područje grada;

–     izrađuje i predlaže programe i planove zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u gradu i izrađuje godišnje i srednjoročne planove materijalnog opremanja struktura civilne zaštite i stara se o njihovoj realizaciji;

–    organizira, izvodi i realizira obuku građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,

–    vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira i prati realizaciju njihove obuke;

–    organizuje stalan rad operativnog centra, prikuplja, vrši obradu i distribuciju podataka za Gradonačelnika, komandanta i načelnika Gradskog štaba civilne zaštite, Kantonalnu i Federalnu upravu civilne zaštite u obliku redovnih izvještaja, informacija ili dostavljanja podataka od značaja za zaštitu i spašavanje:

–    obavlja stručne i druge poslove za potrebe Gradskog štaba civilne zaštite, koji se odnose na zaštitu i spašavanje;

–    preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području grada, u skladu sa ovim zakonom, propisima kantona i grada;

–    obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice grada i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite;

–     definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća grada u saradnji sa ostalim službama za upravu grada;

–     izrađuje plan zaštite od požara grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu grada;

–     planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;

–    pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastvaiz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;

–    ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području grada;

–    ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;

–    vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su Federalnim zakonom, kao i zakonom kantona i odlukama gradskog vijeća stavljeni u nadležnost službe civilne zaštite grada.
–  izrađuje i predlaže nacrte odluka i drugih propisa iz oblasti zaštite i spašavanja, kao i zaštite od požara i vatrogastva i osigurava njihovo provođenje u skladu sa Zakonom;
– prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđue izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz stambene oblasti, održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi
Za vršenje ovih poslova u Službi civilne zaštite Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradskih organa i službi, obrazovat će se unutrašnja organizaciona –    jedinica za zaštitu od požara i vatrogastvo.