Služba za opću upravu i zajedničke poslove

19. Novembra 2014.

Služba za opću upravu i zajedničke poslove NadležnostiOrganizaciona šemaVodič o pristupu informacijamaPrijava novorođene djeceUpis u MKR djece rođene u inostranstvuPrijava za sklapanje braka državljana BiHPrijava za sklapanje braka sa stranim državljaninomUpis u matičnu knjigu vjenčanih braka sklopljenog u inostranstvuUpis činjenice smrtiNaknadni upis u MKU BIH državljana koji su umrli u inostranstvuOvjera i legalizacija potpisaIzdavanje izvodaVerifikacija upisa u matičnim knjigama

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-320
Fax: 035/307-321
E-mail: opcauprava@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za opće i pravne poslove – MIRHA AŠČERIĆ
Telefon: 035/307-399;
E-mail: mirhan@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za poslove matičnih knjiga- MERSIHA DŽINDO
Telefon: 035/307-402;
E-mail: mersihadz@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za nadzor i obezbjeđenje objekata – RUSMIR ĐAPO
Telefon: 035/307-410;

Šef Odjeljenja za tehničke poslove – SENAD ĆOSIĆ
Telefon: 035/307-326;
E-mail: senadc@tuzla.ba

Služba za opću upravu i zajedničke poslove:

– prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave, matičnih knjiga i zajedničkih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom,

– obavlja poslove organizacije uprave, poslove vođenja matičnih knjiga i općeg biračkog spiska te ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,

– rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije te izdaje uvjerenja o činjenicama iz navedenih evidencija,

– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,

– organizira i koordinira rad matičnih ureda, prijemne kancelarije i centralne gradske arhive,

– obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na slobodu pristupa informacijama,

– obavlja poslove pisarnice i arhive,

– obavlja poslove fizičkog obezbjeđenja i tehničke zaštite objekata i imovine gradskih organa uprave,

– obavlja recepcionarske poslove prijema i upućivanja stranaka i drugih posjetilaca,

– obavlja poslove tehničkog i tekućeg održavanja objekata gradskih organa uprave,

– obavlja poslove prevoza za službene potrebe, održavanja voznog parka i opsluživanja parking prostora objekata gradskih organa uprave,

– obavlja poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama gradskih organa uprave i

– obavlja i druge poslove iz okvira zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Rad ove Službe se odvija i  u matičnim uredima. Matični uredi Grada Tuzla su:

 1. Matični ured Tuzla sa sjedištem u Tuzli za matično područje Tuzla koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Tuzla, Čaklovići Donji, Čaklovići Gornji, Husino, Petrovice Donje, Orašje, Hudeč, Kolovrat, Simin Han, Crno Blato, Grabovica, Plane, Šići, Križani, Svojtina, Mihatovići, Pogorioci, Dokanj, Bukinje, Cerik, Pasci, Par Selo i Šički Brod.
 2. Matični ured Breške, sa sjedištem u Breškama za matično područje Breške koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Breške, Obodnica Donja, Obodnica Gornja i Marinovići.
 3. Matični ured Dragunja, sa sjedištem u Dragunji Donjoj za matično područje Dragunja koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Dragunja, Dragunja Donja i Osoje;
 4. Matični ured Gornja Tuzla, sa sjedištem u Gornjoj Tuzli za matično područje Gornja Tuzla koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Gornja Tuzla, Kovačica, Konjkovići, Tetima, Kosci i Grabovica Gornja.
 5. Matični ured Kiseljak, sa sjedištem u Kiseljaku za matično područje Kiseljak koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Kiseljak, Morančani, Ljubače, Ševar, Breze i Poljana.
 6. Matični ured Lipnica, sa sjedištem u Lipnici za matično područje Lipnica koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Lipnica, Lipnica Gornja, Lipnica Donja, Lipnica Srednja, Snoz, Tisovac i Rapače.
 7. Matični ured Mramor, sa sjedištem u Mramoru za matično područje Mramor koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Mramor, Mramor Novi, Dobrnja, Čanići, Ljepunice, Marina Glava, Milešići i Brgule.
 8. Matični ured Požarnica, sa sjedištem u zgradi gradske uprave u Tuzli za matično područje Požarnica koje obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Požarnica, Kovačevo Selo, Kukovina, Potraš, Cviljevina i Bare.

U okviru Službe za opću upravu i zajedničke poslove djeluje i Centar za birački spisak Grada Tuzla.

Djeca rođena na području Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, broj: 37/12, 80/14) , upisuju se u matičnu knjigu rođenih po mjestu prebivališta / boravišta majke.

Za prijavu rođenja djeteta u Gradu Tuzla, uz popunjene zahtjeve Obrazac 14 i Obrazac 14-1, potrebni su sljedeći dokumenti:

Djeca rođena u braku:

 1. Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja
 2. Izvodi iz matičnih knjiga rođenih za roditelje
 3. Uvjerenja o državljanstvu za roditelje (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Lična/osobna karta roditelja (na uvid)
 5. Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja

Napomena: Jedan od roditelja može sam izvršiti upis, uz predočenje lične karte drugog roditelja.

Djeca rođena van braka:

 1. Izvodi iz matičnih knjiga rođenih za roditelje
 2. Uvjerenje o državljanstvu za roditelje (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Lična/osobna karta roditelja (na uvid)
 4. Obavijest o evidenciji prebivališta roditelja
 5. Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko isti posjeduje)

Napomena: Ukoliko će se upisivati otac djeteta potrebno je prisustvo oba roditelja, u suprotnom majka sama vrši upis.

Rok za prijavu rođenja djeteta je 30 (trideset) dana od dana rođenja.

Nakon isteka ovog roka uključuje se Centar za socijalni rad, koji je nadležan da odredi lično ime djeteta, a potom se kod Službe za opću upravu i zajedničke poslove vodi upravni postupak radi donošenja rješenja o upisu u matičnu knjigu rođenih.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 15 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Odštampaj

Upis u matičnu knjigu rođenih djeteta rođenog u inostranstvu vrši se po mjestu prebivališta roditelja. Za upis su uz popunjen zahtjev , potrebni sljedeći dokumenti:

 1. internacionalni izvod iz matične knjige rođenih

(ako se u državi rođenja ne koriste internacionalni izvodi: izvod na obrascu iz države rođenja sa apostille pečatom ili ovjeren kod ministarstva vanjskih poslova države rođenja i nadovjeren od strane Ministarstva pravde BiH)

 1. obavijest o evidenciji prebivališta roditelja (samo za državljane BiH)
 2. uvjerenje o državljanstvu BiH roditelja ili jednog od njih po kome se vrši upis,
 3. ukoliko roditelji nemaju prebivalište u istoj općini/gradu, potrebno je uvjerenje da upis nije izvršen u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana u općini prebivališta drugog roditelja
 4. lične/osobne karte ili pasoš roditelja, fotokopije (ili na uvid)
 5. ukoliko je jedan od roditelja stranac, dokaz o stranom državljanstvu: fotokopija pasoša ili uvjerenje o državljanstvu
 6. ukoliko na inostranom izvodu imena roditelja nisu upisana po pravilima službenog jezika i pisma (nisu upisani znaci: č,ć,đ,š,ž) potrebna je izjava roditelja da su saglasni da se njihova lična imena upišu prema podacima iz njihovih matičnih knjiga rođenih.

Pravo na upis u Matičnu knjigu rođenih imaju djeca/lica čiji je barem jedan roditelj državljanin BiH i Federacije BiH.

Djeca roditelja državljanina BiH i Republike Srpske rođena prije 05.05.2016. godine upisuju se u matične knjige u Republici Srpskoj, dok djeca rođena nakon 05.05.2016. godine čiji roditelji su u vrijeme njihovog rođenja imali prebivalište na teritoriji Federacije, mogu biti upisana u matične knjige rođenih u Federaciji, ukoliko roditelji podnesu poseban zahtjev za upis.

Za osobe rođene u inostranstvu prije 01.01.1998. godine, upis u matične knjige vrši se na osnovu rješenja Službe za opću upravu i zajedničke poslove, nakon provedenog upravnog postupka i kontrole provedene od strane Ministarstva civilnih poslova.

Sva dodatna pojašnjenja, građani mogu dobiti u kancelariji br.15 (upis beba) ili ukoliko se radi o licima rođenim prije 01.01.1998. godine, u kancelariji broj 10 ili 11 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

„TAKSA:10,00 KM – uplatiti gotovinski na blagajni Grada Tuzla ili na:
Račun za uplate iz BiH: 1321000185060197, primalac: GRAD TUZLA, adresa: ZAVNOBIH 11, Tuzla, vrsta prihoda: 722131, općina: 094, svrha uplate: administrativna taksa, budžetska organizacija 0110001.
Instrukcije za uplate iz inostranstva: 57: Institution: NLB BANKA DD SARAJEVO BIC: TBTUBA22XXX;
F59: Beneficiary Customer: IBAN: BA391321010130861883 GRAD TUZLA ZAVNOBIHA 11 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina; 70: Purpose of payment: Naknada za izvode iz matičnih knjiga; 71.A: Details of charges: OUR (Napomena: odabir opcije OUR je obavezan, čime uplatilac preuzima troškove bankovne provizije)“

Odštampaj

Za prijavu sklapanja braka državljana BiH, uz popunjen zahtjev , potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. izvodi iz matične knjige rođenih (za mladence)
 2. uvjerenje o državljanstvu (za mladence)
 3. uvjerenje o slobodnom bračnom stanju (za osobe rođene van Grada Tuzla)
 4. lične karte mladenaca na uvid
 5. taksa

Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBIH (Sl. novine FBiH broj 35/05, 41/05 i 31/14)  se vrši najmanje (30) trideset dana prije termina određenog za vjenčanje, uz obavezno lično prisutvo oba buduća bračna partnera.

Napominjemo da matičar Grada Tuzle ne vrši sklapanje braka na području drugih općina / gradova.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 14 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

TAKSE
Redovna vjenčanja
a)Vjenčanja srijedom i petkom (u sali za vjenčanja i mjesnim uredima u dane kada rade) u toku redovnog radnog vremena 30 KM.
b)Vjenčanja subotom (u sali za vjenčanja) 50 KM
c)Vjenčanja subotom (izvan sale za vjenčanja) 150 KM

Vanredna vjenčanja
a)Vjenčanja ostalim radnim danima (u sali za vjenčanja) u toku radnog vremena 100 KM
b)Vjenčanja ostalim radnim danima (u sali za vjenčanja) izvan redovnog radnog vremena 150 KM
c)Vjenčanja ostalim danima (izvan sale za vjenčanja) i izvan redovnog radnog vremena 200 KM

Odštampaj

Za prijavu sklapanja braka sa stranim državljaninom, uz popunjen zahtjev, potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za mladence
 2. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
 3. Uvjerenje o državljanstvu za mladence
 4. Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka sa državljaninom/državljankom BiH
 5. Ovjerena kopija pasoša za stranog državljanina
 6. taksa

Napomena: Dokumenti za strane državljane, izuzev izvoda iz matičnih knjiga izdatih na internacionalnom obrascu, moraju biti ovjereni Apostille pečatom (ukoliko se isti koristi u državi porijekla) ili ovjereni od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj su izdati i nadovjereni od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pored toga, obavezan je prevod sudskog tumača za sve dokumente koji nisu izdati na internacionalnim obrascima.

Ukoliko jedan od mladenaca/mladenci ili svjedoci ne poznaju jedan od službenih jezika BiH, na vjenčanju je obavezno prisustvo ovlaštenog sudskog tumača za jezik koji osoba/osobe koriste.

Za gluhonijema lica obavezno je prisustvo tumača za znakovni jezik.

Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBIH (Sl. novine FBiH broj 35/05, 41/05 i 31/14)  se vrši najmanje (30) trideset dana prije termina određenog za vjenčanje, uz obavezno lično prisutvo oba buduća bračna partnera.

Napominjemo da matičar Grada Tuzle ne vrši sklapanje braka na području drugih općina / gradova.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 14 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

TAKSA za vjenčanja sa stranim državljaninom ili stranih državljana (bez obzira na vrijeme i mjesto vjenčanja) 200 KM

Odštampaj

Za upis u MKV braka sklopljenog u inostranstvu, uz popunjen zahtjev , potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Original ili ovjerena kopija izvoda iz MKV na internacionalnom obrascu (ako nije internacionalni obrazac, izvod mora biti ovjeren Apostille pečatom ili ovjeren od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je izdat i nadovjeren od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te obavezno preveden od strane sudskog tumača),
 2. Dokaz o BiH državljanstvu barem za jednog od supružnika (po kome se vrši upis)
 3. Uvjerenje o prebivalištu supružnika, samo za državljane BiH (iz Policijske uprave)
 4. Lična karta bračnog partnera koji predaje zahtjev za upis, na uvid
 5. Ukoliko na inostranom izvodu iz MKV nema podataka o prezimenu koji su bračni partneri uzeli prilikom zaključenja braka, bračni partneri državljani BiH dužni su kod matičara dati izjavu o prezimenu za zapisnik.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 14 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

„TAKSA:10,00 KM – uplatiti gotovinski na blagajni Grada Tuzla ili na:
Račun za uplate iz BiH: 1321000185060197, primalac: GRAD TUZLA, adresa: ZAVNOBIH 11, Tuzla, vrsta prihoda: 722131, općina: 094, svrha uplate: administrativna taksa, budžetska organizacija 0110001 .
Instrukcije za uplate iz inostranstva: 57: Institution: NLB BANKA DD SARAJEVO BIC: TBTUBA22XXX;
F59: Beneficiary Customer: IBAN: BA391321010130861883 GRAD TUZLA ZAVNOBIHA 11 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina; 70: Purpose of payment: Naknada za izvode iz matičnih knjiga; 71.A: Details of charges: OUR (Napomena: odabir opcije OUR je obavezan, čime uplatilac preuzima troškove bankovne provizije)“

Odštampaj

U skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. novine FBiH“, broj: 37/12, 80/14), upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih se vrši u mjestu prebivališta umrle osobe.

Za upis činjenice smrti, uz popunjen zahtjev , potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. potvrda o smrti – orginal,
 2. izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice,
 3. uvjerenje o državljanstvu za umrlo lice,
 4. izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice (ako je umrlo lice u trenutku smrti bilo u braku)
 5. obavijest o evidenciji prebivališta umrle osobe,
 6. lična/osobna karta umrlog lica na uvid

Napomena: Rok za prijavu smrti je 30 (trideset) dana. Nakon isteka ovog roka prijava smrti vrši se putem Službe za opću upravu i zajedničke poslove, koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o upisu u matičnu knjigu umrlih.

Lica koja su umrla na teritoriji Federacije, a prebivalište im je u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu, upusuju se po mjestu smrti.

Lica koja se sahranjuju u drugom entitetu ili inostranstvu upisuju se po mjestu smrti uz dokaz o mjestu sahrane koji izdaje nadležna vjerska institucija.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 16 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

Odštampaj

Za naknadni upis činjenice smrti BIH državljana koji su umrli u inostranstvu, uz popunjen zahtjev , potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. internacionalni izvod iz matične knjige umrlih (ako nije internacionalni obrazac, izvod mora biti ovjeren Apostille pečatom ili ovjeren od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je izdat i nadovjeren od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, te obavezno preveden od strane sudskog tumača),
 2. uvjerenje o državljanstvu BiH,
 3. Uvjerenje o prebivalištu za umrlo lice,
 4. Lična karta umrlog lica (na uvid),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice,
 6. izvod iz matične knjige vjenčanih za umrlo lice (ako je umrlo lice u trenutku smrti bilo u braku)
 7. uvjerenje da činjenica smrti nije upisana po mjestu rođenja (ako je lice rođeno u drugoj općini ili drugom entitetu).

Napomena: upis u matičnu knjigu umrlih, BiH državljana umrlih u inostranstvu, vrši se u mjestu posljednjeg prebivališta umrle osobe.

Za sva dodatna pojašnjenja, građani se mogu obratiti direktno u kancelariju br. 16 u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11).

„TAKSA:10,00 KM – uplatiti gotovinski na blagajni Grada Tuzla ili na:
Račun za uplate iz BiH: 1321000185060197, primalac: GRAD TUZLA, adresa: ZAVNOBIH 11, Tuzla, vrsta prihoda: 722131, općina: 094, svrha uplate: administrativna taksa, budžetska organizacija 0110001.
Instrukcije za uplate iz inostranstva: 57: Institution: NLB BANKA DD SARAJEVO BIC: TBTUBA22XXX;
F59: Beneficiary Customer: IBAN: BA391321010130861883 GRAD TUZLA ZAVNOBIHA 11 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina; 70: Purpose of payment: Naknada za izvode iz matičnih knjiga; 71.A: Details of charges: OUR (Napomena: odabir opcije OUR je obavezan, čime uplatilac preuzima troškove bankovne provizije)“

Odštampaj

Za ovjeru i legalizaciju potpisa potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. ovjera i legalizacija potpisa vrši se isključivo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog identifikacionog dokumenta  (lična karta ili pasoš)
 2. ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se isključivo uz priloženi original.

Napomena: Za osobe koje ne mogu doći u zgradu Grada Tuzle radi ovjere i legalizacije potpisa, potrebno je da podnesu zahtjev za izlazak na teren na šalteru informacija u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle (adresa ZAVNOBiH-a br. 11), uz koji se prilaže ljekarski nalaz ili drugi dokaz o nepokretnosti osobe.

Odštampaj


Poštovani korisnici usluge E-matičar,

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o matičnim knjigama”(Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14) na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže i šire porodice, usvojitelja ili staratelja.

Pod užom i širom porodicom koja može tražiti izdavanje izvoda ili uvjerenja za lica na koja se odnose podaci iz matičnih knjiga, smatraju se sljedeća lica i to:

 • uža porodica (bračni partner – bračni i vanbračni, te djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad),
 • šira porodica (roditelji – otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji, unuci, braća, sestre, djedovi i bake).

Kao dokaz za utvrđivanje tog svojstva služe identifikacioni dokumenti (lična karta, pasoš i dr.), svjedoci, lično poznanstvo matičara i tih lica i, prema potrebi, drugi dokazi.

(tačka 151. stav . Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga, ”Sl. novine FBiH”, br. 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)

Do stupanja na snagu propisa koji regulišu oblast elektronskog potpisa i elektroničkog dokumenta, moguće je postupati samo po zahtjevima koji su zaprimljeni pisanim pitem (putem pošte), a zahtjevi zaprimljeni elektronskim putem (putem email-a, fax-a) do daljnjeg se ne mogu obrađivati.

Ovdje možete preuzeti:

Zahtjev je potrebno: odštampati, popuniti, vlastoručno potpisati i sa potrebnim prilozima dostaviti putem pošte na adresu:

GRAD TUZLA
Služba za opću upravu i zajedničke poslove
ZAVNOBIH-a 11,
75000 Tuzla

Ukoliko zahtjev nema formalnih nedostataka (dostavljeni su dokaz o plaćanju takse, dokaz o srodstvu i sl.) izvodi/uvjerenja bit će poslani na adresu podnosioca zahtjeva u roku od 8 dana od prijema zahtjeva.

TROŠKOVI IZDAVANJA IZVODA I UVJERENJA IZ MATIČNIH KNJIGA

Administrativna taksa:

Tarifni broj 5. Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi („Službeni glasnik Općine Tuzla“ br. 7/12, 8/12 i „Službeni glasnik Grada Tuzla“ br. 10/19):

 1. Izvod i uvjerenja iz matičnih knjiga: 3 KM po izvodu/uvjerenju
 2. Internacionalni izvodi iz matičnih knjiga: 10 KM po izvodu

Primjer obračuna troškova:

Traženi dokumenti: Internacionalni izvod iz MKR, Izvod iz MKV i Uvjerenje o državljanstvu
10 (internacionalni izvod) + 3 (obični izvod) + 3 (uvjerenje) =16 KM

Instrukcije za uplate iz BiH

Račun broj: 1321000185060197
Primalac: GRAD TUZLA
Adresa: ZAVNOBIH 11, Tuzla
Vrsta prihoda: 722131
Općina: 094
Svrha uplate: administrativna taksa
Budžetska organizacija 0110001

Instrukcije za uplate iz inostranstva

57: Institution: NLB BANKA DD SARAJEVO
                           BIC: TBTUBA22XXX
F59: Beneficiary Customer: IBAN: BA391321010130861883
        GRAD TUZLA
        ZAVNOBIHA 11
        75000 Tuzla
        Bosna i Hercegovina
70: Purpose of payment: Naknada za izvode iz matičnih knjiga
71.A: Details of charges: OUR

(Napomena: odabir opcije OUR je obavezan, čime uplatilac preuzima troškove bankovne provizije) 

KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE:

Telefon: 035/307-403,  035/307-404,  035/307-407

Email: maticniured@tuzla.ba

 

GRAD TUZLA
Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Odštampaj

Verifikacija upisa u matičnim knjigama

Lica koja izvode iz matičnih knjiga žele preuzeti u matičnom uredu neke od ostalih općina/gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogu putem dole navedene forme tražiti verifikaciju upisa koji su izvršeni u matičnim knjigama Grada Tuzle. Verifikacija svih upisa koji se odnose na lice iz zahtjeva, bit će izvršena najkasnije do kraja prvog narednog radnog dana, od dana podnošenja zahtjeva.

Prezime
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Ime
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Datum rođenja
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Prezime oca
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Ime oca
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Prezime majke
Obavezno polje!
Obavezno polje!
Ime majke
Obavezno polje!
Obavezno polje!

 

 

Zahtjev za verifikaciju upisa u matičnim kjnigama možete podnijeti i putem telefona 035 307 398.