Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

19. Novembra 2014.

Služba za geodetske i imovinsko-pravne posloveNadležnostiOrganizaciona šema

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za geodetske i imovinsko – pravne poslove

dipl. pravnik Jasmina Hasanefendić – Šimleša

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-420
Fax: 035/307-421
E-mail jasminas@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za geodetsko-katastarske poslove – MIRSAD DJEDOVIĆ
Telefon: 035/307-429
E-mail: mirsadd@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove – SMILJANA BUBREŠKO
Telefon: 035/307-444
E-mail: smiljanab@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za geoinformacioni sistem – EDIS IMAMOVIĆ
Telefon: 035/307-425
E-mail: edisi@tuzla.ba

„ Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove:

– prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom,
– u okviru svoje nadležnosti, rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova utemeljenih na pozitivnim zakonskim propisima,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
– vodi i održava katastar zemljišta u digitalnom obliku (katastarski operat i planove),
– izdaje izvode, uvjerenja, kopije katastarskog plana i obavlja druge poslove vezane za izdavanje podataka iz katastarskog operata koji imaju značaj javne isprave,
– prati, utvrđuje i snima nastale fizičke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima od uticaja na podatke premjera i katastra zemljišta,
– otklanja nedostatke/propuste i provodi utvrđene promjene u geodetskim planovima, kartama i elaboratu, katastarskom operatu u digitalnom obliku (GIS) te vrši promjene upisa korisnika na nekretninama,
– vrši obnove dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata i stara se o reprodukciji dotrajalih i oštećenih radnih originala geodetskih planova,
– vrši obnavljanje uništenih i oštećenih biljega i oznaka premjera na području Grada Tuzla;
– vodi interni registar nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla i evidentira sve promjene na istim, kao i osnov tih promjena;
– vodi katastar komunalnih uređaja (tehnička evidencija o nadzemnim i podzemnim komunalnim uređajima) i obavlja druge poslove koji prethode izdavanju izvoda iz katastra komunalnih uređaja,
– obavlja stručne, upravne i druge poslove u vezi s raspolaganjem nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla (prodaja, zamjena, ograničenje vlasništva uspostavom prava građenja, stvarne služnosti i hipoteke),
– upravlja i gazduje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada te obavlja poslove vezane za izdavanje pod zakup gradskih poslovnih prostora,
– pokreće inicijative prema Gradskom pravobranilaštvu Tuzla za pokretanjem odgovarajućih postupaka prema nadležnim sudovima ili organima u cilju rješavanja imovinskih odnosa (upisa prava vlasništva na nekretninama u korist Grada Tuzla, utvrđivanje prava vlasništva na nekretninama u korist Grada Tuzla i dr.) i
– obavlja i druge poslove iz okvira zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.”