Služba za budžet i finansije

19. Novembra 2014.

Služba za budžet i finansijeNadležnostiOrganizaciona šemaSpisak javnih preduzeća koja imaju obavezu izvještavanjaBudžetski kalendariBudžet Grada TuzleDokumenti okvirnog budžeta Grada TuzlaUputstvo za izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti
Pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije

dipl.ecc. Suada Isaković

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-360
Fax: 035/307-361
E-mail: suadai@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za budžet i finansije – ZEMIRA MUJANOVIĆ
Telefon: 035/307-363;
E-mail:zemiram@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za trezor – SNEŽANA DIVKOVIĆ
Telefon: 035/307-366;
E-mail: snjezad@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za javne nabavke – AMIR RAHMANOVIĆ
Telefon: 035/307-379;
E-mail: javnenabavke@tuzla.ba

–  prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata  u oblasti budžeta, finansija, računovodstva i javnih nabavki i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom;
–  izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata iz oblasti za koju je nadležna;
–  rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evedencija;
–  priprema nacrte budžeta Grada, godišnjeg obračuna budžeta Grada, odluka o   privremenom finansiranju potreba budžeta Grada, odluka o rebalansu budžeta i drugih propisa i općih akata iz oblasti budžeta i finansija;
–   koordinira poslove u vezi sa formiranjem i korištenjem sredstava budžeta Grada i vođenje knjigovodstvenih poslova budžeta Grada i posebnih namjenskih sredstava u okviru ovog organa;
–  obavlja sve poslove vezane za izvršenje budžeta Grada, obavlja sve poslove vezane za vođenje knjigovodstvenih obaveza Grada po osnovu kredita i prijelaznih računa na koje se uplaćuju prihodi, koji po osnovu zakona i drugih propisa pripadaju Gradu;
–  vrši nadzor nad izradom finansijskih planova i prati njihovo izvršenje;
–  obavlja poslove finansijskog i materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva kupaca i dobavljača organa uprave, Gradskog pravobranilaštva i njihovih posebnih namjena, obračuna plaća i drugih ličnih primanja radnika, poslova ekonomata organa uprave, blagajne i likvidature organa uprave i budžeta Grada Tuzla;
–  prati stanje u okviru ukupnog finansijskog poslovanja organa uprave i posebnih namjena, pripremanje finansijskih planova organa uprave i posebnih namjena, izrada periodičnih obračuna i završnih računa i drugih obračuna, kao i informacija o realizaciji sredstava predviđenih finansijskim planovima;
–  organizuje, provodi i nadzire obavljanje poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom, propisima Gradskog vijeća i propisima Gradonačelnika;
– obavlja druge poslove u okviru Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.