Akti Gradskog vijeća

19. Novembra 2014.

Program rada Gradskog vijeća Tuzla za 2024. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja u 2023.godini

Program rada Gradskog vijeća Tuzla za 2023. godinu

Odluka o načinu provođenja javne rasprave o nacrtu Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2023. godinu

Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2023. godinu

Poslovnik Gradskog vijeća Tuzla-Drugi prečišćeni tekst

Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla 

Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2022.godinu

Odluka o dopuni i izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Programu rada Gradskog vijeća za 2022. godinu

Poslovnik o radu Odbora za Kodeks ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog Vijeća Tuzla 2021

STATUT GRADA TUZLE 2021

Program rada Gradskog vijeća Tuzla za 2021. godinu

Rezolucija o sprečavanju uznemiravanja i seksualnog nasilja nad ženama

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla

Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Programu rada Gradskog vijeća za 2021. godinu i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2021. godinu

Informacija o realizaciji Programa rada GVT za 2019. godinu

Program rada Gradskog vijeća Tuzla za 2020. godinu

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Programu rada Gradskog vijeća za 2020. godinu i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2020. godinu

Program rada Gradskog vijeća Tuzla za 2019. godinu

Poslovnik Gradskog vijeća Tuzla (nezvanični drugi prečišćeni tekst)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla-21.02.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla-26.03.2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području Grada Tuzle

Program rada Gradskog vijeća Tuzla za 2018.godinu
Poslovnik Gradskog vijeća Tuzla – Zvanični prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 9/17)
Izmjena Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla – decembar 2015.
Izmjena Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla – juni 2015.
Izmjena Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla – mart 2015.
Statutarna odluka o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla

Odluka o izmjenama Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla
Kodeks ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla (nezvanični / prečišćeni tekst)

Statut Općine Tuzla – Nezvanična verzija Prečišćenog teksta
Kodeks ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tuzla-2012
Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tuzla-2014
Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tuzla-2017

Rezolucija o suprotstavljanju podjeli Grada Tuzla i drugih gradova i općina
Informacija o aktivnostima Općinskog/Gradskog vijeća Tuzla u mandatnom periodu 2012-2016. godina
REZOLUCIJA O ZAŠTITI USTAVNOSTI, ZAKONITOSTI, LJUDSKIH PRAVA, PRAVA NA DOSTOJANSTVO I NA RAD U NORMALNIM USLOVIMA, GRADSKOGA VIJEĆA I GRADSKIH SLUŽBI GRADA TUZLA

Deklaracija o osudi nasilja u Gazi