Nadležnosti gradonačelnika

26. Maja 2021.

Gradonačelnik Tuzle je izvršni organ Grada Tuzle.

Gradonačelnika biraju demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području grada Tuzle,  na način utvrđen zakonom. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Tuzle propisane Statutom Grada, a u skladu sa nadležnostima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj samoupravi u BiH, te posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine oblasti.

Gradonačelnik u okviru svoje nadležnosti:

-predstavlja  i zastupa Grad Tuzlu;

-donosi akte iz svoje nadležnosti;

-izrađuje i podnosi Gradskom vijeću na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente, koji se odnose na korištenje i upravljenje zemljištem, uključujući i zoniranje i korištenje javnog zemljišta;

-predlaže odluke i druge opće akte Gradskom vijeću;

-provodi politiku Grada u skladu sa odlukama Gradskog vijeća, izvršava budžet Grada i osigurava primjenu odluka i drugih akata Gradskog vijeća;

-izvršava zakone i druge propise, čije je izvršenje povjereno Gradu;

-utvrđuje organizaciju gradskih službi za upravu u skladu sa zakonom;

-donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji gradskih službi u skladu sa Zakonom;

-realizira saradnju Grada Tuzle sa općinama, drugim gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;

-redovno izvještava Gradsko vijeće o ostvarivanju politike Grada i o svojim aktivnostima.