Služba za inspekcijske poslove

19. Novembra 2014.

Služba za inspekcijske poslove NadležnostiOrganizaciona šema

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za inspekcijske poslove ALEKSANDRA AZINOVIĆ-TRAKILOVIĆ,dipl.ecc

Adresa: UL.ZAVNOBIH-a br.11,75000 Tuzla
Telefon: 035/307-490
E-mail: aleksandraat@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za pravne i opće poslove – SABINA JUSIĆ
Telefon: 035/307-503
E-mail: sabinaj@tuzla.ba

Glavni inspektor za inspektorat Urbanističko- građevinske, tržišne, turističko-ugostiteljske i putne djelatnosti-LjUBICA PETROVIĆ, dipl. pravnik
Telefon:035/307-504
E-mail:ljubicap@tuzla.ba

Glavni inspektor za Inspektorat komunalne i sanitarne djelatnosti-JAZID FERHATBEGOVIĆ , dipl. ing. geologije
Telefon:035/307-505
E-mail:jazidf@tuzla.ba

–          prati stanje, izvršava, obezbjeđuje izvršavanje zakona i neposredno vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti tržišne i turističko-ugostiteljske inspekcije, komunalne, urbanističko-građevinske i sanitarne inspekcije, termoenergetske i inspekcije parnih kotlova, putne inspekcije i drugih oblasti inspekcijskog nadzora, koji se zakonom prenesu na Grad;

–          redovno izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna;

–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja i potvrde o činjenicama na osnovu tih evidencija;

–          priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;

–          sastavlja i izdaje prekršajne naloge prema važećim propisima;

–          obavlja i druge poslove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.