Gradsko vijeće Grada Tuzle

19. Novembra 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA TUZLE

Video snimci sjednica Gradskog Vijeća Stenogrami sa sjednica GV i OV Tuzla Zaključci Gradskog vijeća

a) Opće odredbe

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana grada.
Gradsko vijeće ima trideset i jednog (31) vijećnika.
Mandat vijećnika traje četiri godine.

Vijećnici Gradskog vijeća biraju se demokratskim putem, neposrednim izborima na teritoriji cijelog grada u skladu sa zakonom.
Građani biraju vijećnike Gradskog vijeća na temelju slobodnog, općeg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem.

Pripadnici svih nacionalnih manjina imaju pravo da budu birani u Gradsko vijeće na način i po postupku propisanim  Izbornim zakonom.
Jedan vijećnik od ukupnog broja vijećnika u Gradskom vijeću, bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
Ukoliko se po proceduri propisanoj odredbama Izbornog zakona ne dodijeli vijećnički mandat pripadniku nacionalnih manjina, mandat ostaje upražnjen.

b) Nadležnost  Gradskog vijeća

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:
-priprema i dvotrećinskom većinom glasova izabranih vijećnika usvaja statut Grada;
-usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Grada;
-donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući i zoniranje;
-donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Grada u skladu sa Zakonom;
-donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Grada;
-donosi odluke o zaduživanju;
-donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
-donosi plan korištenja javnih površina;
-donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
-donosi odluke o udruživanju Grada u savez i druge oblike organiziranja;
-donosi odluke o proglašenju praznika Grada;
-donosi odluke o nagradama i priznanjima;
-bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg  Gradskog vijeća;
-donosi odluke o raspisivanju referenduma;
-razmatra godišnje izvještaje o provođenju gradske politike i aktivnostima gradonačelnika/ce;
-osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Grad;
-donosi svoj poslovnik o radu;
-obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Vijećnici Gradskog vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata, koje Gradsko vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti.

c) Unutrašnja organizacija Gradskog vijeća

Unutrašnja organizacija i način rada Gradskog vijeća uređuje se poslovnikom o radu u skladu sa zakonom i Statutom.
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, naročito se uređuju slijedeća pitanja: prava i obaveze i odgovornost gradskih vijećnika, postupak sazivanja prve sjednice Gradskog vijeća i njegovog konstituisanja, potvrđivanja mandata izabranih vijećnika, način izbora predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća, način imenovanja sekretara Gradskog vijeća, postupak davanja svečane izjave i tekst svečane izjave, postupak sazivanja sjednica Gradskog vijeća, utvrđivanje dnevnog reda, održavanje reda na sjednici, utvrđivanje rezultata glasanja, postupak donošenja gradskih propisa, izvještavanje javnosti o sjednici, donošenje programa rada Gradskog vijeća, utvrđivanje komisija Gradsko vijeća, njihov sastav, nadležnost, način izbora i način rada, sadržaj i način vođenja zapisnika o radu sjednice Gradskog vijeća i druga pitanja od značaja za organizovanje i rad  Gradskog vijeća.
Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća.

d) Sjednice Gradskog vijeća
Gradsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

e) Predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg i sekretar Gradskog vijeća

Gradsko vijeće iz reda gradskih vijećnika, bira i razrješava predsjedavajućeg/u i zamjenika predsjedavajućeg/e na način i u postupku utvrđenim Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i ovim Statutom.

Predsjedavajući Gradskog vijeća:
-saziva sjednice Gradskog vijeća i njima predsjedava,
-potpisuje akte, koji se donose na sjednicama Gradskog vijeća,
-stara se o promjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća,
-vrši druge poslove utvrđene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Zamjenik predsjedavjućeg:
-zamjenjuje predsjedavajućeg Gradskog vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili privremene spriječenosti da obavlja svoju dužnost,
-pomaže predsjedavajućem prilikom predsjedavanja sjednicama Gradskog vijeća,
-vrši druge poslove utvrđene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Sekretar Gradskog vijeća:
-pomaže predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućeg Gradskog vijeća u pripremanju sjednica Gradskog vijeća i predsjedavanju sjednicama Gradskog vijeća,
-stara se o obezbjeđivanju uslova za rad Gradskog vijeća i realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama Gradskog vijeća,
-obavlja druge poslove i zadatke određene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća, kao i druge poslove i zadatke, koje mu povjeri predsjedavajući Gradskog vijeća.

f) Kolegij Gradskog vijeća

Radi obezbjeđenja uvjeta za efikasniji rad i dogovaranja oko održavanja sjednica Gradskog vijeća, organizuju se zajednički sastanci Kolegija Gradskog vijeća (u daljem tekstu: Kolegij), kojeg čine:
– predsjedavajući Gradskog vijeća,
– zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća,
– predsjednici Klubova vijećnika,
– vijećnik izabran sa liste nacionalnih manjina i
– sekretar Gradskog vijeća.

U okviru prava i dužnosti Gradskog vijeća, Kolegij Gradskog vijeća:
– utvrđuje nacrt i prijedlog godišnjeg programa rada Gradskog vijeća,
– definiše dnevni red sjednica Gradskog vijeća,
– stara se o koordinaciji rada radnih tijela Gradskog vijeća,
– stara se o obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika u vezi s vršenjem njihove funkcije,
– razmatra inicijative da se određena pitanja stave na dnevni red Gradskog vijeća ili njegovih radnih tijela i
-raspravlja sva pitanja u vezi s primjenom Poslovnika Gradskog vijeća.

g) Klubovi vijećnika

Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati, mogu formirati Klubove vijećnika, kao poseban oblik njihovog političkog djelovanja.
Klub može formirati politička stranka ili koalicija, koja ima najmanje dva vijećnika u Vijeću, a izuzetno klub vijećnika može formirati jedan vijećnik iz reda nacionalnih manjina, ako nije član ni jednog kluba vijećnika u Gradskom vijeću.
Vijećnici dvije ili više političkih stranaka, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću, kao i vijećnici-nezavisni kandidati mogu formirati zajednički klub.
Klub vijećnika ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji predstavljaju Klub, rukovode njegovim radom i organizuju rad Kluba u skladu sa potrebama Vijeća.
Klubovi vijećnika rade samostalno, u skladu sa Poslovnikom o radu Kluba vijećnika (u daljem tekstu: Poslovnik Kluba vijećnika), koji ne može biti u suprotnosti sa odredbama ovog Poslovnika.

h) Radna tijela – komisije Vijeća

Za pripremanje i razmatranje prijedloga, odluka i drugih akata, kao i i za praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, formiraju  se radna tijela Vijeća.
Radna tijela Vijeća su komisije Vijeća.
Radna tijela Vijeća daju u pismenoj formi mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Vijeće o određenim pitanjima iz svog djelokruga,a odlučuju samo o pitanjima koja su im izričito odlukom ili propisom Vijeća, neposredno data u nadležnost.
Radna tijela Vijeća, obrazuju se, kao stalna ili povremena radna tijela.
Stalna radna tijela obrazuju se u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.
Povremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom Vijeća.
Radno tijelo Vijeća ima predsjednika i  najviše šest članova.
U sastav radnog tijela, mogu biti birani vijećnici i osobe, koje nisu vijećnici, a poznavaoci su oblasti, koja je u nadležnosti radnog tijela.

Sastav radnih tijela je proporcionalan zastupljenosti političkih subjekata, koji participiraju u Vijeću.
Vijeće ima sljedeće Komisije, kao stalna radna tijela Vijeća:
1.     Komisija za statutarna pitanja i propise
2.     Komisija za izbor i imenovanja
3.     Komisija za predstavke i prijedloge
4.     Komisija za  odlikovanja i priznanja
5.     Mandatno-imunitetska komisija
6.     Komisija za stambena pitanja
7.     Komisija za saradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave
8.     Komisija za mlade,obrazovanje i sport
9.     Komisija za kulturu i očuvanje kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa
10. Komisija za ljudska prava i slobode
11. Komisija za jednakopravnost polova
12. Komisija za ekonomske odnose
13. Komisija za  poduzetništvo,
14. Komisija za informisanje,
15. Komisija za prostorno uredjenje i zaštitu okoline,
16. Komisija za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica
17. Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina