Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

19. Novembra 2014.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreduNadležnostiOrganizaciona šemaDokumentiOtvoreni javni pozivi za poticajeZavršeni javni pozivi za poticaje

Pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Alma Halilović, dipl. ecc

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-380
Fax: 035/307-381
E-mail: almah@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj – DIJANA DIZDAREVIĆ RADOVANOVIĆ
Telefon: 035/307-387;
E-mail: dijanad@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za registraciju poslovanja – SABINA MEŠIĆ
Telefon: 035/307-388;
E-mail: sabinam@tuzla.ba

Šef Odjeljenja za poduzetništvo i upravljanje poslovnim prostorima –
Telefon: 035/307-346;
E-mail:

„ Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu:

– prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti razvoja i poduzetništva, poljoprivrede, kao i brige o djeci, obrazovanja, odgoja, rada i zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture, sporta i lokalnog informiranja, i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene zakonom,
– rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
– pruža podršku potencijalnim investitorima i postojećim privrednicima, sa fokusom na poboljšanje uslova za poslovanje, otvaranju mogućnosti za nova ulaganje te pružanje informacija o raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i drugim nivoima,
– koordinira izgradnju i upravljanje poduzetničkom infrastrukturom,
– sarađuje sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinira njihove aktivnosti i podstiče privatno javno partnerstavo,
– priprema i prati realiziranje projekata u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem, u saradnji sa partnerskim organizacijama, institucijama i dijasporom,
– identificira potrebe i pomoći pri rešavanju problema lokalne poslovne zajednice radi unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede,
– radi na promoviranju i unapređenju turizma i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavlja drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Grada Tuzla,
– radi na promoviranju Grada Tuzla u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mjesta za ulaganje, poslovanje i život,
– vrši nadzor nad radom javnih ustanova, javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Grad u skladu sa zakonom i o navedenom izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće, ukoliko zakonom ili propisom Gradskog vijeća taj nadzor nije povjeren drugom organu,
– promovira programe i projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja te, u saradnji sa nadležnim gradskim organima, stara se o obezbjeđivanju sredstava za njihovo realiziranje animiranjem potencijalnih investitora i na drugi način,
– vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, dodjelu stipendija učenicima i studentima, realiziranje projekata i dodjelu namjenskih sredstava u oblasti kulture, sporta, obrazovanja, zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, izdavanja odobrenja za unos naziva Grada u naziv udruženja građana i firmu privrednog društva, izdavanja odobrenja pravnim licima za prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana, organizacija i zajednica, pomoć nevladinom sektoru kao i druge oblasti društvenih djelatnosti,
– prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, unapređenja mreže, upravljanja i finansiranja javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
– stvara i održava sveobuhvatne baze podataka značajnih za Grad Tuzla, prevashodno u smislu praćenja rada javnih preduzeća i ustanova, praćenja stanja poslovnog sektora, praćenje indikatora razvoja Grada,
– obavlja poslove u vezi s ocjenjivanjem rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta te osiguranja finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu s potrebama stanovništva i mogućnostima Grada,
– obavlja poslove vezane za organizaciju kulturnih manifestacija koje organizira Grad,
– obavlja poslove vezane za pitanja mladih,
– obavlja poslove vezane za pitanja nacionalnih manjina i
– obavlja druge poslove u okviru zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.“