Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

15. Jula 2019.

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštituNadležnostiOrganizaciona šemaPravilnici i odlukePrijavni obrasciObrasci za narativno i finansijsko izvještavanjeJavni poziviOrganizcije civilnog društvaManifestacije
Pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Mr.sci. Asja Redžić

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 307-327; 307-317
E-mail: asja@tuzla.ba

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu:
– prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne i zdravstvene zaštite, brige o starima, javnog informiranja, i drugih oblasti iz svoje nadležnosti,
– rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
– vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, obavezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, dodjelu nagrada učenicima, studentima i sportistima, realiziranje projekata i dodjelu namjenskih sredstava korisnicima iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, mladih, zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, kao i za realizacju projekata vezanih za socijalnu uključenost građana, nevladin sektor, vjerske zajednice, mlade i nacionalne manjine i drugih oblasti iz okvira svoje nadležnosti,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom,
– prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i pitanja mladih,
– obavlja poslove vezane za organizaciju kulturnih manifestacija iz nadležnosti Grada Tuzla,
– obavlja druge poslove u okviru zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.

Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture
Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava sa pozicije Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima

Odluka o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji

Odluka o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja Grada Tuzla

Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju-Ljeto u Tuzli“

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe

Pravilnik o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzla
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzla

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Grada Tuzle

Pravilnik o načinu raspodje finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektima

Pravilnik za korištenje sredstava iz Budžeta Grada Tuzle sa pozicije „Izdaci za manifestacije od posebnog značaja za grad”

Pravilnik za dodjelu finansijskih sredstava sa pozicije Grant neprofitnim organizacijama – Kulturno nacionalna udruženja

Javni poziv za dodjelu preostalih finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija sa pozicije „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla“ (datum objave: 21.10.2021.)
Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu 
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Prilog 9: Obrazac za narativni izvještaj
– Prilog 10: Obrazac za finansijski izvještaj
– Smjernice za aplikante

 

Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“ (datum objave: 23.07.2021.)
Prijavni obrazac za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“
Obrazac pregleda budžeta
LISTA O ODABIRU APLIKACIJA po Javnom pozivu za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“) (objavljen 23.7.2021. godine – zatvoren 13.8.2021. godine)

Stalni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla
Registar omladinskih udruženja grada Tuzla
Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

Javni poziv za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture(Datum objave:05.07.2021.)
-Prijavni obrazac
-Pregled budžeta
-Obrazac za finansijski izvještaj
-Obrazac za narativni izvještaj

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“(Datum objave:17.05.2021)
Prijavni obrazac za sufinansiranje manifestacije u okviru „Ljeta u Tuzli“
-Pregled budžeta predložene manifestacije u okviru „Ljeta u Tuzli“
-Obrazac za narativni izvještaj za manifestacije u okviru „Ljeta u Tuzli“
-Obrazac za finansijski izvještaj za manifestacije u okviru „Ljeta u Tuzli“

Lista o odabiru korisnika po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“

Javni poziv za za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija(Datum objave:11.05.2021)
-Prijavni obrazac
-Pregled budžeta predložene manifestacije
-Obrazac za narativni izvještaj
-Obrazac za finansijski izvještaj

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podrška projekata neprofitnih organizacija (Datum objave:06.05.2021.)
Prilog 1-Projektni prijedlog
Prilog 2-Pregled budžeta
Prilog 3-Logicki okvir rada
Prilog 4-Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5-Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 6-Finansijska identifikaciona forma
Prilog 7-Izjava o podobnosti
Prilog 8-Lista za provjeru
Prilog 9-Obrazac za narativni izvještaj
Prilog 10-Obrazac za finansijski izvještaj
SMJERNICE za aplikante