Sekretar organa državne službe

16. Marta 2021.

Sekretar organa državne službeOpis poslova

Almir Šuta, sekretar organa državne službe

Adresa: ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla
Telefon: 035/307 303, 307 306
Email: almirs@tuzla.ba

 • koordinira izradu godišnjeg programa rada gradonačelnika na osnovu predloženih programa rada gradskih organa uprave, stručnih i drugih službi,
 • usmjerava rad gradskih organa uprave, stručnih i drugih službi u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada gradonačelnika,
 • podnosi izvještaj gradonačelniku o realizaciji godišnjeg programa rada i osigurava izvršenje poslova po nalogu gradonačelnika,
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sekretara organa državne službe,
 • upoznaje gradonačelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema,
 • pomaže gradonačelniku u rukovođenju i neposredno vrši poslove po nalogu načelnika,
 • organizuje i stara se o osiguravanju uslova za rad Kolegija gradonačelnika kao i stalnih i povremenih komisija i drugih radnihtijela koje formira gradonačelnik,
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima gradonačelnika u cilju blagovremene izrade i dostavljanja materijala za sjednice Kolegija,
 • stara se o realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama Kolegija gradonačelnika,
 • prima inicijative i prijedloge upućene gradonačelniku i dostavlja ih nadležnim službama na obradu,
 • obezbjeđuje pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednicama Kolegija gradonačelnika,
 • stara se o objavljivanju odluka i drugih akata koje donosi gradonačelnika iz svoje nadležnosti,
 • obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.