Služba za internu reviziju

22. Decembra 2014.

Služba za internu reviziju NadležnostiOrganizaciona šema

Rukovodilac službe-Glavni interni revizor

 

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-314
Fax: 035/307-311
E-mail:

Poslove interne revizije obavlja Služba za internu reviziju koja je organizaciono i funkcionalno direktno i isključivo odgovorna Gradonačelniku.
Cilj interne revizije je pružanje usluga koje trebaju pomoći upravi Grada Tuzla u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza, provjeravajući da li je provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, metodologiju rada, interne akte i ugovore i druge propise, dajući preporuke i savjete u vezi sa aktivnostima koji su predmet revidiranja.

U zadatke interne revizije spadaju:

• strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje interne revizije;
• testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija;
• izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja;
• praćenje realizacije preporuka interne revizije od rukovodstva;