Stručna služba Gradskog vijeća

19. Novembra 2014.

Stručna služba Gradskog vijeća NadležnostiOrganizaciona šema

Rukovodilac Službe

dipl. pravnik Mediha Nuhbegović

Adresa: ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon: 035/307-300
Fax: 035/307-301
E-mail medihan@tuzla.ba

Sekretar Gradskog vijeća – SLAĐANA KRAJINA
Telefon: 035/ 307-485
E-mail: sladjanak@tuzla.ba

„Stručna služba Gradskog vijeća:

– obavlja administrativno-tehničke i druge poslove, koji se odnose na organiziranje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kao i sjednica Kolegija Gradskog vijeća,
– vrši kompletiranje i dostavljanje materijala za sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela na način utvrđen posebnim propisom,
– izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata i propisa koji nisu u nadležnosti gradskih organa uprave ili službi iz člana 8. i 10. ove Odluke,
– vodi zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća i sačinjava zapisnike i izvještaje sa radnih tijela Gradskog vijeća,
– obavlja poslove normativno-tehničke obrade odluka i drugih propisa, koje donosi Gradsko vijeće,
– stara se da prije potpisivanja akata, koje usvoji Gradsko vijeće, ista budu parafirana od strane ovlaštenog predstavnika obrađivača,
– vrši lektorisanje usvojenih tekstova odluka i drugih gradskih propisa i obavlja redakcijske poslove u vezi s objavljivanjem „Službenog glasnika Grada Tuzla“,
– vodi evidenciju i čuva orginale odluka i dugih akata, koje donose Gradsko vijeće i njegova radna tijela,
– stara se o blagovremenom dostavljanju vijećničkih pitanja nadležnim organima i službama,
– obavlja operativno-tehničke i poslove vezane za protokol prijema stranaka za potrebe predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća,
– sarađuje sa službama za upravu, stručnim i drugim službama u vezi s materijalima, koji su predmet razmatranja na sjednicama Gradskog vijeća, Kolegija i radnih tijela Gradskog vijeća,
– pruža pomoć vijećnicima u pogledu pribavljanja dodatnih pojašnjenja od obrađivača materijala koji se razmatraju na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
– vodi statističke podatke o Gradskom vijeću i njegovim radnim tijelima,
– izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Službe,
– nadležnoj službi za uređivanje web stranice Grada Tuzla, blagovremeno dostavlja materijale, podatke i informacije za objavljivanje na zvaničnoj web stranici Grada Tuzla i
– obavlja i druge poslove iz okvira zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.”