Javni poziv u vezi sa pokretanjem postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera za katastarske općine Bukinje, Grabovica, Husino i Plane

21. Juna 2022.

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Grada Tuzle za katastarske općine Bukinje, Grabovica, Husino i Plane pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljisne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

Navedene aktivnosti se provode temeljem Sporazuma o zajmu – Projekt registracije nekretnina, dodatno finansiranje – izmedu Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i  razvoj – IBRD (u daljem tekstu: ,,Banka”) koji je potpisan 02. srpnja 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu (,,Sluzbeni glasnik BiH”, Medunarodni ugovori br.19/20 od 19. prosinca 2020. godine), a sve u cilju pružanja podrške uspostavi i zamjeni zemljišne knjige, i razvoju održivog sustava registracije nekretnina sa usaglašenirn evidencijama katastra i zernlilsne knjige u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Gradom Tuzlom i Općinskim sudom u Tuzli, potpisala Sporazume kojim su regulisani međusobni odnosi i obaveze koji se odnose na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjenu/uspostavu zemljišne knjige u 2. fazi Projekta. Nakon potpisivanja ovih Sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa konzorcijem JV Gauss d.o.o. Tuzla –  Traficon d.o.o. Odžak (izvođač) zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine.

U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova je da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih gradskih službipredati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.

Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja predmetne katastarske općine da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

Nekretnine i prava na nekretninama koje se ne registriraju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige, će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnim zahtjevu i na teret zainteresovanih stranaka.

Grad Tuzla
Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove