Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

9. Marta 2023.

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 1/19, 5/21 i 4/22), i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija, broj: 17-89/23 od 23.2.2023. godine, Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 9.3.2023. godine, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

I – Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

1. Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije
2. Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome
3. Grant za ostale nacionalne manjine
4. Grantovi neprofitnim organizacijama – sport
5. Grantovi za projekte za mlade
Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava će se vršiti u skladu sa Metodologijom za transparentno finansiranje projekata neprofitnih organizacija po standardima Evropske unije – LOD metodologija.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

Smjernice za aplikante u okviru Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

Prilog 1: Projektni prijedlog

Prilog 2: Pregled  budžeta projekta za 2023. godinu

Prilog 3: Logički okvir rada

Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije

Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu

Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma

Prilog 7: Izjava o podobnosti

 Prilog 8: Izjava o partnerstvu

Prilog 9: Lista za provjeru