Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina, za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, za 2022. i 2023. godinu

22. Oktobra 2021.

Na osnovu člana 131. stav (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, objavljuje:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina, za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, za 2022. i 2023. godinu

Pozivaju se zainteresovana stručna lica da podnesu prijavu za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, i to sljedećih struka:

–  arhitekture

–  građevine

–  elektrotehnike (jaka ili slaba struja)

–  mašinstva

–  geologije

–  geodezije

–  zaštite od požara i eksplozija

–  zaštite na radu

–  zaštite okoline

–  tehnologije

–  saobraćaja

–  kontrole sanitarnih uslova.

Na javni poziv mogu se prijaviti diplomirani inženjeri odgovarajuće struke sa pet godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina sličnih izgrađenoj građevini.

Doktori i magistri nauka iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Uz potpisanu prijavu sa tačnom adresom, brojem telefona/mobitela i e-mail adresom, potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  • CV sa listom referensi uz obveznu naznaku uže oblasti (jedne ili više njih) za koju se stručno lice prijavljuje,
  • diplomu o završenom fakultetu (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova),
  • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome iz tačke II javnog poziva (potvrda ili uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je stručno lice radilo ili radi, ili uvjerenje Zavoda za PIO – listing uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre sa listinga),
  • dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o sticanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili stručnom osposobljavanju za oblasti za koje se prijavljuju, koje su predviđene posebnim propisima,
  • Izjavu, sa ovjerenim potpisom, kojom podnosilac prijave izjavljuje da će blagovremeno pisanim putem obavijestiti Službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, radi izuzeća u radu komisije, u slučaju da je u srodstvu sa investitorom građevine koja je predmet tehničkog pregleda, ako je učestvovao u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta i nadzoru nad gradnjom predmetnog objekta (primjerak izjave se nalazi na web stranici Grada Tuzle: https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2021/10/Licna_racun_izjava_2021.doc)
  • na formatu lista A4 kopirati ličnu kartu i karticu žiro računa prema primjerku koji se nalazi na web stranici Grada Tuzle: https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2021/10/Licna_racun_izjava_2021.doc

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva, lista stručnih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina biće istaknuta na oglasnoj ploči Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i objavljena na web stranici Grada Tuzle – Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Utvrđena lista lica koja ispunjavanju uslove za obavljanje tehničkog pregleda građevina će važiti dvije godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz tačke III se mogu podnijeti putem pisarnice Grada Tuzle ili poštom na adresu:

Grad Tuzla, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline
Ul. ZAVNOBIH-a br. 11
75000 Tuzla

 u zapečaćenoj koverti, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina – NE OTVARAJ”

Na koverti obavezno naznačiti: ime, prezime, adresu i broj telefona podnosioca prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija predata uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, direktno ili putem telefona: 035/370-450.