Objavljen Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije

9. Maja 2022.

Na osnovu odredbi članova 22. stav (2) i 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13), članova 13. i 35. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 6. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/14), članova 20., 21., 22. i 23. Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/19, 6/19 i 4/21), te člana 3. stav (2) Odluke o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 4/22), Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisuje:

Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli, definisanih Odlukom o provođenju Regulacionog plana poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli (“Službeni glasnik Općine Tuzla”, broj 10/14 i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 4/21)

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije