Održana 30. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

10. Juna 2024.

Gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, održao je, danas, 30. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici.

Razmatrani su izvještaji o radu i poslovanju dvije javne ustanove za 2023. godinu, JZU „Gradske apoteke“ Tuzla i JU Centar za socijalni rad Tuzla. Također, razmatrani su i izvještaji javnih preduzeća za 2023. godinu,  čiji je osnivač Grad Tuzla, i to JKP „Saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Tuzla, JP Radio televizija 7 d.o.o. Tuzla, JP Pannonica d.o.o. Tuzla, Centralno grijanje d.d. Tuzla za 2023. godinu.

U vezi sa razmatranjem izvještaja o radu i poslovanju preduzeća i ustanova za 2023. godinu, čiji je osnivač Grad Tuzla, a nakon prezentovanih informacija, konstatovano je da su svi izvještaji urađeni u skladu sa definisanom metodologijom koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Tuzle. Ovi izvještaji idu u dalju proceduru prema Gradskom vijeću, koje će razmatrati i po tome usvajati izvještaje o radu preduzeća i ustanova. Također, konstatovano je da su i ustanove i preduzeća koja su prezentovala svoje izvještaje na današnjem Kolegiju u prošloj godini iskazala  pozitivan finansijski rezultat, a što je pohvalno kako za menadžment, tako i za sve uposlenike javnih preduzeća i ustanova.

Na Kolegiju je razmatran i prijedlog Odluke o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Grada Tuzle i stanova na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja, a koji se dodjeljuju boračkoj populaciji, civilnim žrtvama rata, licima sa invaliditetom i žrtvama nasilja u porodici.  Prema prijedlogu, 11 stanova će se dodijeliti u zakup na period od tri godine, s mogućnošću produženja zakupnog odnosa uz saglasnost obje strane. Visina zakupnine za ove stanove bit će utvrđena u skladu s važećim odlukama o visini zakupnine.

Dodatno, razmatran je prijedlog izmjena projekata preventivnih mjera zaštite i spašavanja koji će se sufinansirati iz sredstava za zaštitu i spašavanje tokom 2024. godine, kao i informacija o Metodologiji određivanja prosječne građevinske cijene stambenog prostora iz prethodne godine.

Na sjednici Kolegija su razmatrani i utvrđeni i drugi prijedlozi odluka i informacija koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Grad Tuzla