Preliminarna rang lista i zasebna lista neblagovremenih, nepotpunih i formalno neispravnih prijava po Javnom pozivu za dodjelu neraspoređenih taksi stajališnih mjesta na području grada Tuzle za 2021. godinu

11. Januara 2022.

Na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka dodjele neraspoređenih taksi stajališnih mjesta na području grada Tuzle za 2021. godinu putem javnog poziva, broj: 05-01-23-2005/21 od 29.11.2021. godine, te člana 9., 9.a, 9.b, 9.c i 10. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijima za dodjelu taksi stajališta („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 7/14 i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 8/17 i 5/19) (u daljem tekstu: Pravilnik), Komisija za provođenje postupka dodjele neraspoređenih taksi stajališnih mjesta na području grada Tuzle za 2021. godine, nakon provedene procedure po javnom pozivu, pregleda pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu neraspoređenih taksi stajališnih mjesta na području grada Tuzle za 2021. godinu i izvršenog bodovanja u skladu sa odredbama Pravilnika, sačinila je i objavljuje:

  • PRELIMINARNU RANG LISTU (PRILOG 1)  i
  • ZASEBNU LISTU NEBLAGOVREMENIH, NEPOTPUNIH I FORMALNO NEISPRAVNIH PRIJAVA (PRILOG 2)

Pouka o pravnom lijeku:

Podnosioci prijava mogu podnijeti prigovor na objavljene liste u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prigovor mora sadržavati precizno navođenje činjenica koje su razlog ulaganja prigovora. O izjavljenim prigovorima odlučuje Pomoćnik Gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, po prethodno pribavljenom izjašnjenju Komisije o svim konkretnim navodima iz prigovora.

Rok za rješavanje po prigovoru je 15 (petnaest) dana od dana podnošenja, nakon čega Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla utvrđuje i na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzla objavljuje konačnu rang listu koja važi za tekuću kalendarsku godinu.

Preliminarnu rang listu i zasebnu rang listu možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Prilog 1: Preliminarna rang lista
Prilog 2: Zasebna lista neblagovremenih, nepotpunih i formalno nesipravnih prijava
Dopuna Priloga 1 – Preliminarne rang liste