Saopštenje predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzla, Nataše Perić

5. Maja 2020.

Saopštenje predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzla, Nataše Perić

Danas, 5.5.2020. godine, održana je 7. vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su se vijećnici elektronskim putem izjasnili o tačkama dnevnog reda.
Sve predložene tačke dnevnog su usvojene, jer su dobile potrebnu većinu.
1. Na prvoj tački dnevnog reda razmatran je izvještaj mandatno-imunitetske komisije, na kojoj su vijećnici prihvatili izvještaj Centralne izborne komisije u kojim je umjesto vijećnika Ivice Kovačevića (dao ostavku na mjesto vijećnika) za vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla ispred HDZ BiH, imenovan Nikica Vidović.
2. U sklopu 2. tačke dnevnog reda, vijećnici su razmatrali i usvojili imovinsko pravna akta, među kojima su između ostalih bile Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta F, s pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine u Tuzli. Takođe, vijećnici su, između ostalog, usvojili Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača neposrednom pogodbom i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle (Poslovna zona Kreka sjever).
3. Na trećoj tački dnevnog reda razmatrana je i usvojena Odluka o o davanju prethodne saglasnosti na odluku o oslobađanju od obaveza plaćanja iznosa participacije korisnika usluga za boravak djece u Javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla.
4. Takođe, razmatrane su i usvojene odluke o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija.
5. Pod petom tačkom dnevnog reda vijećnici su dali saglasnost Nadzornom odboru JKP Komunalac DOO Tuzla, za imenovanje direktora.
6. Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrano je više pitanja vezanih za Centralno grijanje Tuzla. Sve predložene tačke dobile su potrebnu vijećnićku većinu.
7. Na dnevnom redu bili su i izvještaji Komisije za izbor i imenovanja.
Na kraju želim da kažem da sam prihvatila ideju vijećnika Elvira Kasumovića o potrebi da se zahvalimo građanima Tuzle za disciplinovano pridržavanje mjera propisanih od štabova civilne zaštite i kriznih štabova, u borbi protiv pandemije.
Već dvadeset dana zaredom u Tuzli i Tuzlanskom kantonu nema registrovanih osoba koje su pozitivne na koronavirus. Gradsko vijeće smatra da najveća zasluga pripada građanima koji su disciplinovano poštovali mjere naređene od štabova civilne zaštite i kriznih štabova. Da se građani nisu ponašali tako odgovorno, ovakva epidemiološka situacija ne bi bila postignuta. Istovremeno, želimo naglasiti da je pandemija, nažalost, još uvijek u toku i da građani i poslovni subjekti trebaju sačuvati sve mjere opreza, najmanje dok Svjetska zdravstvena organizacija ne proglasi prestanak pandemije.
S obzirom na to da će nekim poslovnim subjektima ovih dana biti dopušten rad, mišljenja smo da je to dobro za ekonomske i socijalne prilike, ali da i dalje predstavlja zdravstveni rizik, pa se preporučuje svim poslovnim subjektima i građanima i dalje maksimalno pridržavanje svih mjera opreza.
U narednom periodu Gradsko vijeće Tuzla će u skladu sa potrebama i prioritetima vezanim za stanje nesreće, raditi u kontinuitetu i donositi odluke koje su u interesu svih građana Tuzle.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla

Nataša Perić, prof.