Socijalna zaštita

Home Projekti Socijalna zaštita

– Projekat „Jačanje lokalne demokracije/demokratije II“ – LOD II
Početkom februara ove godine Općina Tuzla je izrazila interes za učešće na javnom pozivu u UNDP projektu „Jačanje lokalne demokracije/demokratije II“ – LOD II, koji je bio upućen svim općinama u BiH. Iz cijele BiH za učešće u projektu natjecalo se ukupno 42 općine, a Općina Tuzla je jedna od 15 odabranih UNDP LOD II partnerskih općina, koja je dobila dovoljan broj bodova za ulazak u partnerski odnos sa UNDP LOD II projektom. Motiv Općine Tuzla za učešće u LOD II Projektu: mogućnost usvajanja i primjene EU metodologije u pripremi, odabiru, provedbi i monitoringu projekata, kako od strane organizacija civilnog društva, tako i službenika lokalne uprave, čime će se postići transparentnost trošenja javnih sredstava i njihovo usmjeravanja u prioritetne potrebe građana i postizanje osnovnog cilja: pružanje boljih usluga i postizanje konkretnih rezultata za građane, posebno za one koji se nalaze u stanju potrebe. Cilj je i podstaći organizacije civilnog društva da prilikom planiranja svojih aktivnosti više vode računa o zajednički utvrđenim prioritetima i lokalnim potrebama.

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Općine Tuzla raspisan je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II, koji finansira Europska unija. Važno je napomenuti da je Općšina Tuzla imala pravo odrediti prioritetne ciljeve za apliciranje projekata, te da smo se opredijelili za projekte koji podržavaju socijalnu isključene i ranjive kategorije stanovništva. Ukupno je na adresu Općine pristiglo 27 projektnih prijedloga od kojih je šest izabrano, prema kriterijima i načinu ocjenjivanja EU, odnsono UNDP. Realizacija odabranih projekata je u toku. Kroz projekat LOD II, slijedeći projekti organizacija civilnog društva se realizuju na području općine Tuzla kroz projekat LOD II:

1. ”Starimo dostojanstveno” – Crveni križ TK
2. ”Psihološki jake – ekonomski neovisne osobe sa invaliditetom” – H.O. Lotosice Tuzla
3. ”Unapređenje vještina mladih pri suočavanju sa problemom ovisnosti”, – Udruženje roditelja djece ovisnika o drogama ”Nada”
4. ”Ovo je naš grad” – Centar za djecu sa višestrukim smetnjama ”Koraci nade”
5. ”Re:ACTIVate” – H.O. Drugačija umjetnost – Alter Art
6. ”Dnevni centar” – U.G. ”Korak po korak” Tuzla

Organizacije civilnog društva, kroz realizaciju ovih projekata rade na rješavanju aktuelnih pitanja iz oblasti socijalne uključenosti (unapređenje socijalne uključenosti starih osoba, aktivno uključivanje mladih, informisanje i mobilnost mladih, kreativna industrija u službi socijalne uključenosti, socijalna uključenost i zbrinjavanje osoba sa invaliditetom, socijalna uključenost djece sa smetnjama u razvoju). UNDP projekat „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura sa ciljem da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine, kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. U izabrane projekte u općini Tuzla uložono je oko 240.000 KM, od čega Općina sufinansira 10% od ovog iznosa.

– U okviru implementacije Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, a u okviru „Dekade inkluzije Roma 2005-2015“, Općina Tuzla je potpisala memorandum o razumijevanju, a zatim i Sporazum o implementaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Tuzla“ sa organizacijom „Hilfswerk Austrija International“. Projektom je obezbjeđena izgradnja 15 stambenih objekata za najuogroženije porodice. Sredstva za realizaciju projekta obezbijedilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice biH, Hilfswerk Austrija International i Općine Tuzla. U narednoj godini je planirana realizacija druge faze, u okviru koje će biti izgrađene nove stambene jedinice za najugroženije romske porodice, koje ispunjavaju kriterije za dodjelu sredstava.

– U okviru Okvirnog sporazuma o saradnji između Provincije Ravena i Općine Tuzla (APQ), i u 2011. godine je realizovano nekoliko projekata iz oblasti socijalne zaštite, odnosno namijenjenih unapređenju uvjeta boravka u Domu za djecu bez roditeljskog staranja. Nakon što je u prethodnoj godini realizovana prva faza uređenja dvorišta ispred Doma, sa opremanjem prostora za igru, u 2011. godini je realizovana druga faza ovog projekta. U okviru druge faze opremljeno je igralište za košarku, nabavljen mobilijar za dvorište, kao i nekoliko novih sprava za igru. Ukupna vrijednost druge faze je 7.000 eura.

– Iz sredstava APQ 2011, toku je realizacija radova na osposobljavanju sistema mreže otpadnih voda u dvorištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, čime će, uz osposobljavanje mreže otpadnih voda, biti uklonjene i postojeće arhitektonske barijere, koje nisu prihvatljive za prostor na kome boravi veliki broj male djece. Procijenjena vrijednost ovog projekta je oko 9.155 eura.

U okviru Sporazuma sa Ravenom (APQ) realizuje se i projekat postavljanja solarnih kolektora na zgradu Doma za djecu bez roditelsjkog staranja, koji je opisan u okviru projekata iz oblasti eneegetske efikasnosti.

– Otvaranje Centra za rani rast i razvoj pri JU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

U saradnji sa UNICEF-om i uz podršku Općine Tuzla i JU Dom zdravlja Tuzla, u Tuzli je, u decembru 2010. godine, otvoren je jedan od prvih Integriranih centara za rani rast i razvoj u BiH. Integrirani centri za rani rast i razvoj unapređuju poticajno i odgovorno roditeljstvo, pomažu u uspostavljanju veze među sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, edukuju buduće roditelje i roditelje sa malom djecom, obučavaju i rade sa roditeljima rizične djece, pomažu ranoj detekciji razvojnih i zdravstvenih smetnji i daju usluge rane intervencije, te predškolskog odgoja i podrške porodici. U okviru projekta su opremljene prostorije Centra, organizovana edukacija uposlenika, nabavljen trening materijal i materijal za kreativni rad sa djecom, te obezbjeđeno stručno nadgledanje provođenja planiranih aktivnosti. Prilikom nedavne posjete predstavnika UNICEF-a, tuzlanski Centar je ocijenjen kao jedan od najupješnijih u BiH, sa „izvanrednim vodstvom i odličnim timom“.

– Izrada Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Tuzla

U okviru implementacije projekta „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa zakonom u BiH“, koji su finansirale Švicarska agencija za razvoj i Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj SIDA, a provodio UNICEF, kreiran je „Akcioni plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Tuzla“. Projekat je u općini Tuzla implementirao Biro za ljudska prava Tuzla, a na izradi Akcionog plana radila je Općinska radna grupa, formirana od strane Općinskog načelnika. U okviru projekta opremljena je jedna prostorija za rad sa maloljetnicima u MUP-u TK. Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Tuzla usvojilo je Općinsko vijeće Tuzla, na oktobarskoj sjednici, koje je, između ostalog, uputilo preporuku Tuzlanskom kantonu da se ovakav dokument donese i na kantonalnom nivou.

– Projekat „Pomoć za samopomoć“
Projekat „Pomoć za samopomoć“ realizuje Općina Tuzla u partnerstvu sa njemačkom fondacijom „Wings of Hope“. Osnovna svrha projekta je da se pruži podrška mladim nezaposlenim osobama na području općine Tuzla da se zaposle kod odabranih poslodavaca, te da završe proces praktične doobuke za određena zanimanja. Na ovaj način se stiču pretpostavke za njihovo lakše zapošljavanje na tržištu rada, brže osamostaljivanje i gradnju dostojanstvenog života.

Projektom je predviđeno zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba sa područja općine Tuzla na period od 6 mjeseci, uz mogućnost da nakon isteka ovog perioda navedeni poslodavci produže ugovore o radnom angažovanju ovih osoba.

Osim Općine Tuzla i njemačke Fondacije, tehničku podršku u toku pripreme projekta i u njegovoj realizaciji pružaju Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, Centar za socijalni rad Tuzla i Udruženje Amica Tuzla.

Do sada je u okviru ovog projekta osigurana podrška od strane organizacije „Winds of Hope“ i Općine Tuzla za zapošljavanje 12 mladih nezaposlenih osoba (iz socijalno ugroženih porodica ili bez roditelsjkog staranja).