Služba za geodetske poslove i imovinsko-pravne poslove

Služba za geodetske poslove i imovinsko-pravne posloveNadležnosti

Pomoćnik načelnika  za službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove

dipl. pravnik Jasmina Hasanefendić – Šimleša

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-420
Fax 035/307-421
e-mail jasminas@tuzla.ba

–          prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti imovinsko-pravnih i geodetskih poslova i drugih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom;

–          rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;

–          priprema nacrte propisa i drugih općih akata u oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih poslova i upravljanja i korištenja gradskom imovinom;

–          vodi propisane evidencije o nekretninama, izdaje izvode, uvjerenja, kopije katastarskog plana i obavlja druge poslove vezane za izdavanje podataka iz katastra nekretnina koji imaju značaj javne isprave;

–          uspostavlja i ažurira evidenciju i kataloge nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla i pokreće inicijative i poduzima mjere za njihovo efikasno upravljanje i korištenje;

–          vrši obnavljanje uništenih i oštećenih biljega i oznaka premjera na području grada;

–          prati, utvrđuje i snima nastale fizičke promjene na zemljištu, zgradama i drugim objektima od uticaja na podatke premjera i katastra nekretnina;

–     otklanja nedostatke i propuste i provodi utvrđene promjene u geodetskim planovima, kartama i elaboratu, katastarskom operatu, te vrši promjene upisanih prava na nekretninama u odgovarajućim upisnim listovima;

–          vrši obnove dotrajalih dijelova ili cijelog katastarskog operata i stara se o reprodukciji dotrajalih i oštećenih radnih originala geodetskih planova;

–          vrši stručne poslove i rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacije, uzurpacije, utvrđivanje prava na građevinskom zemljištu, davanje pod zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade i sl.) i rješava u drugim upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

–          raspisuje konkurse i objavljuje javne pozive za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta;

–          obavlja i drugeposlove iz okvira Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.