Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“

13. Aprila 2022.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“ („Službeni glasnik Grada Tuzla“, br: 1/19 i 2/20) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije Grant za kulturnu manifestaciju „Ljeto u Tuzli“, broj: 17-141/22 od 6.4.2022. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, 13.4.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV  za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“

I – Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture koje će se održati u okviru kulturne manifestacije „Ljeto u Tuzli“ u toku 2022. godine. Sredstva za ove namjene osigurana su u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu, na poziciji „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“ u iznosu od 40.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“
Prijavni obrazac za sufinansiranje manifestacije u okviru “Ljeta u Tuzli”
Obrazac za pregled budžeta