Saopštenje u povodu najavljenog mirnog okupljanja građana iz naselja Mandići

16. Novembra 2023.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica kontinuirano već duži niz godina radi na realizaciji projekta izgradnje i rekonstrukcije ceste za naselje Mandići u MZ Tušanj.

Iako su obezbijeđena finansijska sredstva i pribavljena sva potrebna urbanističko-tehnička dokumentacija za navedeni projekat, isti se nije mogao realizirati zbog objektivnih problema u vidu neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između Rudnika soli Tuzla, kao vlasnika zemljišta preko kojeg treba da prođe trasa puta i vlasnika/posjednika susjednih parcela, koji svo vrijeme opstruiraju izvođenje predmetnih radova, kontinuirano izazivajući incidente i sprečavajući investitora na terenu da nesmetano izvodi radove (ukjučujući i postavljanje fizičkih prepreka).

Pored sudskih sporova između Rudnika soli Tuzla i vlasnika/posjednika gore spomenutih parcela, najveću prepreku nastavku radova na rekonstrukciji i izgradnji ceste za naselje Mandići, predstavlja član 5. Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza  u vezi i u cilju realizacije projekta, rekonstrukcije i izmještanja ceste za naselje Mandići, kojim je izričito zahtijevano da radovi otpočnu iz smjera Rasovca prema Tušnju, gdje se nalaze bespravno izgrađeni pomoćni objekti vlasnika/posjednika susjednih parcela, koji ne dozvoljavaju gradnju puta kroz naselje Mandići.

Iako Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, postupajući po zaključku Gradskog vijeća Tuzla broj:01/04-A-9066-2023 od 16.06.2023. godine kontinuirano pokušava pronaći zakonske i faktičke mogućnosti za nastavak izgradnje ceste kroz naselje Mandići iz drugog smjera, što je i zahtijevano pomenutim zaključkom Gradskog vijeća, to nije bilo moguće iz razloga što je na pismeni zahtjev Službe da se sklopi aneks potpisanog ugovora i izmijeni sporni član 5.  Ugovora na način da se sa radovima otpočne iz drugog pravca, od Rudnika soli Tuzla dobijen negativan odgovor. Navedeno podrazumijeva, da se radovi ne mogu izvoditi na dionicama, koje nisu sporne za šta je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednice dobila pisano upozorenje od Rudnika soli Tušanj, dana  21.07.2023. godine.

U gradskoj upravi Grada Tuzle kontinuirano se održavaju sastanci sa predstavnicima građana MZ Tušanj -naselje Mandići, na kojima se građani obavještavaju o aktivnostima nadležnih u gradskoj upravi na nastavku radova na rekonstrukciji i izgradnji ceste za naselje Mandići. Smatramo, da se samo zajedničkim razgovorima i nastojanjima mogu iznaći adekvatna rješenja u interesu građana, te im poručujemo da im i dalje stojimo na raspolaganju za dalje aktivnosti.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica