Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica


Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
Nadležnosti
Šef službe 

dipl. ing. maš. Kemal Kurević

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-340
Fax 035/307-341
e-mail kemalk@tuzla.ba

–  prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđue izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalnih djelatnosti i mjesne samouprave i ostalih djelatnosti iz okvira svoje nadležnosti utvrđenih Zakonom;

–  rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisanu službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o činjenicama za koje vodi evidenciju;

– priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti;

– realizira programe i planove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje i izrađuje izvještaje o njihovom provođenju;

– vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga;

– izrađuje, koordinira u vezi sa izradom i objedinjava izrađene kratkoročne, srednjoročne i dugoročne programe i planove obnove izgradnje i razvoja u svim oblastima od interesa za Grad Tuzla;

– promovira programe i projekte obnove i izgradnje, te se u saradnji sa nadležnim općinskim organima stara o obezbjeđivanju sredstava za njihovu realizaciju animiranjem potencijalnih investitora i na drugi način;

– obavlja sve poslove u vezi sa izgradnjom, održavanjem i razvojem lokalnih i nekategorisanih puteva iz nadležnosti Grada;

– pruža stručnu pomoć i koordinira sve aktivnosti na području mjesnih zajednica posredstvom organa mjesnih zajednica;

– priprema nacrte općih akata, koje donose organi mjesnih zajednica;

– stara se o izvršavanju akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, koji se odnose na rad mjesnih zajednica;

– obavlja druge poslove u okviru Zakonom i drugim propisima utvrđenog djelokruga rada.