Stručna služba Gradskog vijeća

Stručna služba Gradskog vijeća Nadležnosti

Šef službe

dipl. pravnik Mediha Nuhbegović

Adresa ZAVNOBiH-a br. 11
Telefon 035/307-300
Fax 035/307-301
e-mail medihan@tuzla.ba

-priprema programe rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i prati njihovo izvršavanje;

-obavlja administrativno-tehničke i druge poslove, koji se odnose na pripremanje, sazivanje o održavanje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;

-izrađuje nacrte odluka i drugih gradskih akata, koji nisu u nadležnosti gradskih organa uprave ili službi iz člana 8. i  10. stav 2. ove Odluke;

-obavlja poslove normativno-tehničke obrade odluka i drugih propisa, koje donosi Gradsko vijeće;

-koordinira aktivnosti u vezi sa realizacijom zaključaka Gradskog vijeća;

-putem općinskih organa uprave, službi i tijela iz člana 8. i 10. stav 2. ove Odluke, obezbjeđuje odgovore na postavljena vijećnička pitanja;

-vrši lektorisanje usvojenih tekstova odluka i drugih gradskih propisa i obavlja redakcijske poslove u vezi sa objavljivanjem „Službenog glasnika grada Tuzla“;

-vodi evidenciju i čuva orginale odluka i dugih akata, koje donosi Gradsko vijeće i njegova radna tijela;

-obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim gradskim propisima.

Oznake: službe, stručne, vijeća,