^

Invest in Tuzla

Sve objavljeno

Investicione lokacije / Investment Locations

JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI o uvjetima i naiinu opteredenja nekretnina u vlasniStvu Grada Tuzla osnivanjem prava gradenja na na lokalitetu Poslovne zone KREKA SJEVER u Tuzli Odluka o...

Više

Radna snaga / Work power

Statistički bilten TK -Oktobar 2016 Statistički bilten TK -Novembar 2016 Statistički bilten TK -Decembar 2016 Statistički bilten TK -Januar 2017 Statistički bilten TK -Februar 2017 Statistički...

Više

Potrebne dozvole / Required permits

Guidelines for obtaining a construction permit Vodič kroz postupak dobijanja građevinske dozvole Obrasci administrativnih postupaka za pribavljanje građevinske dozvole: Odobrenje za građenje Izmjena...

Više

GIS / Geographic Information System

Web link na dostupne podatke iz GIS-a je: www.fgu.com.ba Korištenje GIS-a: • Na podlinku Pregled katastarskih podataka potrebno je da unesete podatke za traženu parcelu, i to ovako kako je prikazano...

Više

Vodič za investitore / Guides for Investors

Vodič "INVEST IN TUZLA" Kontakti ambasada u BiH Brochure on Business zones City of Tuzla Katalog lokacija parcela u poslovnim zonama Grada Tuzla Manual for Investors -City of Tuzla Presentation City...

Više

Zakonski propisi / Legislation

Zakonski propisi iz oblasti privrede - ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA - ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službene glasnik BiH", br.76/06, 100/08 i 32/10) - ZAKON O KONKURENCIJI...

Više

Korisni linkovi / Useful links

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH: www.dep.gov.ba Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH: www.fipa.gov.ba Direkcija za evropske integracije: www.dei.gov.ba Ured koordinatora za...

Više