Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju

12. Avgusta 2021.

U nastojanju da se što više osoba sa invaliditetom informiše o njihovim pravima, Grad Tuzla, u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, objavljuje informaciju Fonda o pravu osoba osoba sa invaliditetom na finansiranje/sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

 Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije (Fond).

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom informiše osobe sa 60 % i više invaliditeta da imaju pravo na finansiranje /sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

Fond kroz javne pozive koji se u pravilu objavljuju u augustu/septembru svake godine obezbjeđuje osobama sa invaliditetom finansiranje/sufinasiranje troškova vanrednog srednjeg školovanja, visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog studiranja u visini do 5.000,00 KM.

Ukoliko se aplikacija osobe sa invaliditetom koja aplicira na Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati, odlukom Upravnog odbora Fonda odobri, Fond će na račun obrazovne ustanove uplatiti troškove školovanja. Student ima obavezu prema Fondu opravdati doznačena sredstva na način da dostavi dokaz o završenom obrazovnom ciklusu kojeg je Fond finansirao/sufinansirao.  Više informacija na www.fond.ba, te na tel. 033 71 77 40 ili na email: info@fond.ba